Waterschap Brabantse Delta start 15 april met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. De zoetwaterinlaat bestaat uit een inlaatkanaal en pompgemaal waar per seconde meer dan 3,5 kubieke meter (3,5 duizend liter) water vanuit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart door kan stromen. Dat water is hard nodig om de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen in droge zomers door te spoelen en op peil te houden. De installatie wordt ook wel de ‘tweede kraan voor West-Brabant’ genoemd. In Oosterhout bij het Wilhelminakanaal staat ook een inlaat, voor water uit de Maas. 

Meer water, meer stroming en meer zekerheid

Voldoende water in sloten, beken, kreken en rivieren is van groot belang voor natuur, landbouw en recreatie in heel Nederland. Het klimaat verandert en we krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte. Er wordt geprobeerd het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden, aan te voeren en te verdelen. In tijden van droogte en watertekort willen we meer water uit de grote rivieren naar West-Brabant kunnen sturen. Dat water is nodig om de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen op peil te houden. Extra wateraanvoer verbetert ook de doorstroming. Stroming is goed voor de waterkwaliteit en gaat blauwalgen en verzilting tegen. Een tweede waterinlaat biedt bovendien meer zekerheid, bijvoorbeeld bij problemen met de techniek of waterkwaliteit bij de inlaat in Oosterhout.

Niels Mureau, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “We werken als waterschap samen met het rijk, de provincie, gemeente Moerdijk en Port of Moerdijk aan een klimaatrobuust en toekomstbestendig watersysteem, waarmee we in West-Brabant zorgen voor voldoende zoet water van goede kwaliteit. De aanleg van de nieuwe zoetwaterinlaat bij de Roode Vaart is cruciaal om klaar te zijn voor de toekomst.”

Hoe ziet die tweede kraan eruit?

De zoetwaterinlaat bestaat voor het grootste deel uit een gemaal (een grote pomp) en een inlaatkanaal. Het inlaatkanaal komt naast de sluis Roode Vaart te liggen. Het water stoomt straks vanuit de grote rivier Hollandsch Diep via het kanaal onder de dijk door naar de Roode Vaart. Staat het water in het Hollandsch Diep hoger dan in de Roode Vaart? Dan stroomt het water energiezuinig door de zwaartekracht van hoog naar laag (onder vrij verval). Staat het water in het Hollandsch Diep laag? Dan stuwt het gemaal het water omhoog. De zoetwaterinlaat moet robuust en sterk zijn, met relatief eenvoudige uitbouwmogelijkheden naar 10 kubieke meter water per seconde. Van Boekel Bouw en Infra voert het werk uit en start 15 april met de bouw. De inlaat is naar verwachting in 2022 klaar.

Krachten gebundeld

Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, via het Deltafonds, maken het project mede mogelijk. Daarnaast werken we veel samen met de gemeente Moerdijk. Het werk aan de haven in Zevenbergen en de waterinlaat in Moerdijk zijn allebei noodzakelijk om water uit het Hollandsch Diep, via de Roode Vaart, in het MarkVlietsysteem te kunnen inlaten. Port of Moerdijk stelt de locatie voor de waterinlaat beschikbaar