Het ontwerp Waterbeheerprogramma is vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Tot en met 18 mei was het mogelijk om hierop zienswijzen in te dienen. In het najaar legt het dagelijks bestuur het Waterbeheerprogramma met de zienswijzen voor aan het algemeen bestuur. Die neemt dan een besluit over het Definitief Waterbeheerprogramma 2022 – 2027. In deze uitleg schrijven we verder Waterbeheerprogramma waar we formeel het ontwerp Waterbeheerprogramma bedoelen.

Waarom is er een Waterbeheerprogramma 2022-2027?

In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken in die programmaperiode uitvoert. Het is een belangrijk document waarmee het waterschap haar koers bepaalt. Er staan doelstellingen en ambities in. Het waterbeheerprogramma komt voort uit afspraken in de Omgevingswet. Bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma hebben we aan organisaties en andere belanghebbenden om hun inbreng gevraagd. Maar ook met trends en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaat, de inrichting van de ruimte en economische activiteiten is rekening gehouden in het Waterbeheerprogramma.

Waar werken we naar toe?

Klik op de afbeelding om een vergrote weergave (PDF) te bekijken.

Met het Waterbeheerprogramma werkt het waterschap samen met andere organisaties aan een klimaatbestendig en veerkrachtig waterbeheer dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van het werkgebied en daarbuiten. Water is een belangrijke medebepalende factor bij ruimtelijke ontwikkelingen. Duurzame ontwikkeling betekent rekening houden met het lokale bodem-watersysteem. Op die manier kan er bijvoorbeeld ook beter water vastgehouden worden om droogte tegen te gaan. Maar ook voor andere wateropgaven is dat van belang, zoals voor de bescherming tegen overstromingen, een betere waterkwaliteit, het versterken van de natuur en ga zo maar door.

Hoe gaan we dat bereiken?

Om de doelstellingen te bereiken werken we samen met andere overheden, belangengroepen, bedrijven en burgers. En we houden rekening met wet- en regelgeving. We zetten zelf communicatieve, juridische en financiële instrumenten in. Voorbeelden daarvan zijn campagnes en deelname aan stimuleringsregelingen. Het waterschapswerk houdt ook in dat er afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden. Alleen samen met onze omgeving kunnen we de opgaven realiseren.

Wat staat er in het Waterbeheerprogramma en wat doen we?

In het Waterbeheerprogramma zijn de kerntaken van het waterschap als uitgangspunt genomen. Die taken zijn: bescherming tegen overstromingen en zorgen voor schoon en gezond water dat voldoende beschikbaar is. Het waterschap kijkt bij het plannen en uitvoeren van die kerntaken zo integraal mogelijk naar alle wateropgaven in het werkgebied.

  • klimaatadaptatie (aanpassen aan de klimaatverandering)

Het waterbeheer in samenwerking met alle partners is voor een belangrijk deel gericht op het beperken van en aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dat laatste noemen we klimaatadaptatie. Daar zijn landelijke afspraken over gemaakt met het Deltaprogramma. Het waterschap werkt daar de komende programmaperiode aan mee door samen met gemeenten en andere partners oplossingen te vinden, onder andere door een andere inrichting van de openbare ruimte. Om bijvoorbeeld water langer vast te houden of juist wateroverlast na hevige buien te beperken. Tegelijkertijd stimuleren we burgers en bedrijven om in hun eigen woon- en werkomgeving ook maatregelen te nemen. Dt kan door groene daken aan te leggen, regenwater op te vangen in een ton en tegels te vervangen door meer groen in de tuin. We wijzen hen daarbij ook op subsidiemogelijkheden. Klimaatadaptatie verbindt al onze kerntaken.

  • Waterveiligheid

Aan het beperken van de overstromingsrisico’s - kortweg waterveiligheid – werkt het waterschap continu. Door in de programmaperiode de dijken te versterken en te onderhouden, zorgt het waterschap ervoor dat de dijken voldoen aan de normen. De komende jaren staan er enkele dijkverbeteringsprojecten op het programma. Maar aandacht voor dijken alleen is niet voldoende. Ook de ruimtelijke inrichting van Midden- en West-Brabant en adequaat optreden als zich een crisis voordoet (crisisbeheersing) zijn bepalend voor het beperken van overstromingsrisico’s.

  • Gezond water (schoon water)

De komende jaren werkt het waterschap samen met alle partners aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Met het aanleggen van vispassages bevorderen we de visstand. En door te ‘bouwen met natuur’ – waarbij we de natuur meer zijn gang laten gaan - versterken we het leven in en om het water. Zo kunnen we ook meer water vasthouden. Met een uitgebreid pakket aan maatregelen streven we ernaar aan de Europese normen voor de waterkwaliteit te voldoen. Daarbij kijken we ook naar het terugdringen van verontreinigende stoffen. Het algemeen bestuur heeft daar specifiek aan toegevoegd ziekenhuizen en andere zorginstellingen te gaan bewegen om systemen te installeren om medicijnresten aan de bron weg te halen. Op die manier komen er minder medicijnresten in het afvalwater en het oppervlaktewater terecht.

  • Voldoende water

Bij de zorg voor voldoende water staat het vasthouden en infiltreren van water bovenaan als doelstelling in het Waterbeheerprogramma. Het tegengaan van verdroging en het vergroten van de beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater vraagt om maatwerk, zoals een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij worden maatregelen bedacht in het lokale watersysteem. Ook bekijkt het waterschap met andere partijen naar de mogelijkheid om gezuiverd afvalwater te gebruiken in de strijd tegen de verdroging. Voor alle doelen zoveel mogelijk water beschikbaar hebben en te houden, vraagt om samenwerking en innovaties. Tegelijkertijd blijft het waterschap werken aan het voorkomen van wateroverlast. Want naast lange perioden van droogte zorgt de klimaatverandering soms ook voor langdurige regenval en lokaal extreme hoeveelheden neerslag.

  • Vaarwegen

Het waterschap voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het vaarwegbeheer uit. In de programmaperiode houden we die taak in stand om een vlot en betrouwbaar scheepvaartverkeer mogelijk te maken. Daarvoor is goed onderhoud noodzakelijk. Het waterschap kijkt ook naar het recreatieve belang van de vaarwegen, ook daar waar wij geen scheepvaartbeheerder zijn.

  • Waterketen

Onder waterketen verstaat het waterschap alle zuiveringen, rioolgemalen, afvalwatertransportleidingen en persstations die het in beheer heeft. Die zijn belangrijk om afvalwater schoon te maken. Ze vragen onderhoud en zijn voor een deel aan vervanging toe. Dat moet duurzaam en efficiënt gebeuren. Innovaties, het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het opvoeren van het produceren van grondstoffen uit afvalwater spelen ook een grote rol in de komende programmaperiode.

Uitvoering start in 2022

Het bestuur van het waterschap stelt het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 in het najaar van 2021 vast. Dan start de uitvoering. Voor een aantal onderwerpen is het noodzakelijk om in de programmaperiode beleid op te stellen. En voor de uitvoering van alle plannen is het belangrijk die goed te organiseren (programmeren). Vandaar de naam 'Waterbeheerprogramma'. Daar hoort ook bij dat we de voortgang bewaken door te monitoren. Al die uitgangspunten staan ook in het Waterbeheerprogramma.

Bekijk het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022–2027.PDF