De waterkwaliteit wordt in de Chaamse Beken op 4 meetpunten onderzocht:

  • in de Groote of Roode Beek (meetpunt 210812);
  • in de Laagheiveltse Beek, benedenstrooms van de rwzi Chaam (meetpunt 210821);
  • in de Laagheiveltse Beek, bovenstrooms van de rwzi (meetpunt 210818);
  • in de Chaamse Beek, na samenvloeiing (meetpunt 210803).

De rwzi kan 's zomers 50% tot bijna 100% van de watervoorziening in de Laagheiveltse Beek uitmaken. 
Bij beide meetpunten in de Laagheiveltse Beek zijn overstorten vanuit het rioolstelsel gesitueerd.
De fysisch-chemische onderzoeksresultaten worden jaarlijks getoetst aan de normen voor KRW-type R4a (permanent langzaam stromende bovenloop op zand). Toetsing van de zogenaamde biologie ondersteunende stoffen geeft over de afgelopen 12 jaar het volgende beeld.

De temperatuur van de Chaamse Beken komt sinds 2013 overal regelmatig boven de 18 oC uit, en voldoet daarmee niet aan de maximale norm (klasse goed). In de Laagheiveltse Beek  ligt de temperatuur benedenstrooms van de rwzi voortdurend 2-4 oC boven de norm, en zo’n 3 oC hoger dan bovenstrooms. De temperatuur vertoont op alle locaties een stijgende lijn. Naast invloed van effluent uit de rwzi speelt luchttemperatuur hierbij een belangrijke rol (klimaatverandering).

Vermesting wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde nutriënten stikstof en fosfaat (fosfor). Stikstofconcentraties lijken in de Laagheiveltse Beek sinds 2016 iets af te nemen, maar liggen nog altijd ver boven de norm; bovenstrooms van de rwzi liggen de stikstofwaarden vaak hoger dan benedenstrooms. Ook het verzamelmeetpunt in de Chaamse Beek heeft een dalende stikstoftrend, tot zelfs beneden de norm van 2,3 mg N/l. In de Groote of Roode Beek is juist een grote schommeling met stijgende trend van stikstof te zien. Voor fosfaat geldt een stijgende trend tot ver boven de norm van 0,11 mg P/l, met name in de Laagheiveltse Beek; bovenstrooms liggen de fosfaatwaarden vaak lager dan benedenstrooms van de rwzi. Ook voor fosfaat zien we grote schommelingen in de Groote of Roode Beek.