De maand mei is kletsnat. En omdat het al een half jaar veel natter is dan normaal, zijn de beken en sloten vol. De bodem is helemaal verzadigd. De grondwaterstanden zijn erg hoog. Elke bui die erbij komt, geeft dan snel wateroverlast. Afgelopen nacht en deze ochtend heeft het in korte tijd extreem veel geregend. Op sommige plekken in ons werkgebied is de wateroverlast groot. Straten en kelders lopen onder water en agrariërs hebben veel last van water op hun land. 

Update wateroverlast West-Brabant, vrijdag 31 mei, 8.30 uur:

Het huidige voorjaar is bijzonder nat. Hierdoor is de bodem helemaal verzadigd en zijn de grondwaterstanden erg hoog. Elke bui die erbij komt, geeft al snel kans op wateroverlast. De laatste weken komen bij het waterschap veel meldingen binnen van agrariërs over water dat op percelen blijft staan. Wij begrijpen dat dit enorm vervelend is. Afgelopen week is vanuit een aantal ZLTO-afdelingen verzocht om terug te gaan naar winterpeil in plaats van het huidige zomerpeil. Dat verzoek nemen we serieus en we hebben gekeken wat er situationeel mogelijk is. Teruggaan naar winterpeil is niet mogelijk, maar het waterschap maakt momenteel daar waar noodzakelijk en mogelijk maximaal gebruik van de dynamische marge in het peilbeheer. Dat wil zeggen dat we het waterpeil in sloten, beken en rivieren 20 tot en met 25 centimeter onder het zomerpeil laten zakken. De watergang is zo beter in staat om water van landbouwpercelen af te voeren en een regenbui op te vangen.  

Maatwerk voor agrariërs 

Heb je wateroverlast of zijn er lokaal nog knelpunten? We gaan graag in overleg om te kijken of het mogelijk is om maatwerk uit te voeren. Wij bekijken de situatie en nemen vervolgens een besluit. Een agrariër kan zich melden bij het waterschap via het contactformulier of de perceelwijzerapp.

Update wateroverlast West-Brabant, zondag 26 mei, 16.00 uur:

Op zondagmiddag 26 mei zien we dat de situatie zich verder stabiliseert. Op de meeste plekken in ons werkgebied dalen de waterpeilen langzaam naar het normale niveau. De komende periode blijft het wisselvallig weer, dus we houden de situatie goed in de gaten. 

Ondertussen zijn onze medewerkers nog steeds bezig om het water zo snel mogelijk via onze gemalen af te voeren. De gemalen en pompen draaien nog steeds maximaal om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren.  

Update wateroverlast West-Brabant, zaterdag 25 mei, 18.00 uur:

We blijven water afvoeren

Onze medewerkers zijn nog steeds volop bezig om het water zo snel mogelijk via onze gemalen af te voeren. Zij houden de situatie nauwlettend in de gaten, ook vanavond en vannacht. De gemalen en pompen draaien maximaal om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. De stuwen passen we aan waar nodig. De waterstanden op de grote rivieren (Mark, Dintel, Vliet, Aa of Weerijs) zijn wat hoger dan normaal maar niet kritiek. We houden het water dat vanuit België komt goed in de gaten.

Zomerpeil

Er is de laatste tijd veel regen gevallen. De grondwaterstanden zijn hoog. Het zomerpeil (de waterstand in zomerperiode) van het water in onze beken, sloten en rivieren is ingesteld. Ondanks dit zomerpeil, zien we dat dergelijke extreme buien voor overlast zorgen waarop nauwelijks te anticiperen is.

Medeleven

Er is afgelopen etmaal extreem veel neerslag gevallen in grote delen van ons gebied. Veel straten en kelders lopen onder water en agrariërs hebben veel last van water op hun land. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Ik leef enorm mee met iedereen die door dit extreem weer getroffen is. Ondergelopen kelders, agrariërs die wateroverlast op hun land hebben en anderen die overlast of schade ondervinden. Onze medewerkers zijn volop aan de slag om te zorgen dat onze gemalen op maximale capaciteit blijven draaien om het water naar de grote rivieren weg te pompen”.

Wat doet het waterschap

Onze medewerkers zijn volop bezig om het water zo snel mogelijk via onze gemalen af te voeren. Zij houden de situatie nauwlettend in de gaten. De gemalen en pompen draaien maximaal om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. We staan paraat met noodpompen en ander materieel voor als een gemaal in ons systeem uitvalt.

Dit doen we:

  • We houden onze waterpeilen en waterstanden in de gaten.
  • We zorgen voor het afvoeren van zoveel mogelijk water. Onze gemalen draaien allemaal op volle sterkte.
  • We controleren onze duikers, pompen, gemalen, stuwen en krooshekken of ze goed blijven werken. Dat doen we digitaal (op afstand) maar ook fysiek. Onze mensen zijn in het gebied om de controles te doen.
  • We bereiden ons voor op de inzet van noodpompen. Die worden op dit moment nog niet ingezet. Deze staan paraat mocht een gemaal uitvallen.
  • We hebben onze Frontoffice versterkt zodat iedereen die contact opneemt om een melding van wateroverlast te maken, te woord wordt gestaan.

Wanneer neem je contact op met het waterschap?

De waterstanden in ons gebied houden we nauwlettend in de gaten. Wij zijn in het gebied aanwezig en zijn op de hoogte van de plekken waar wateroverlast is. Je hoeft geen melding te maken van hoge waterstanden in beken of sloten of ondergelopen gebieden.

Zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen voorkomen? Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta.

Heb je last van water in kruipruimtes of kelders? Dit is vervelend. Als waterschap kunnen we hier helaas niets aan doen. Een droge kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning: