De vier Brabantse waterschappen en de provincie willen intensiever, sneller en flexibeler aan de slag met water en natuur in Brabant. Er moet veel gebeuren om sloten, beken en bodem beter bestand te maken voor natte én droge tijden. Hoe waterschappen en provincie dit de komende zes jaar samen gaan doen, staat in nieuwe maatwerkovereenkomsten. Per stroomgebied in Brabant zijn maatwerkafspraken gemaakt tussen provincie en het betreffende waterschap over doelen, ambities en de werkwijze.

Inhoud maatwerkovereenkomsten

De afspraken gaan onder meer over:

  • Watersysteemherstel, waaronder beek- en kreekherstel en stijging van de grondwaterstanden
  • Natte natuurparels en Natura 2000-gebieden
  • Het realiseren van natuurnetwerken, ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers.
  • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische situatie.

Maar ook mogelijkheden voor vismigratie, het klimaatbestendiger maken van onze woonomgeving en een vitale bodem krijgen aandacht.

In de gebiedsgerichte aanpak gaan partijen gezamenlijk aan de slag met bovenstaande ambities, in samenspraak met partners in de gebieden. Én met een integrale blik. Dat betekent dat in het gebiedsproces ook andere relevante opgaven worden opgepakt, bijvoorbeeld voor de landbouw- en energietransitie.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord dat vorige week gepresenteerd is, wordt het belang van deze gebiedsprocessen bevestigd. In het akkoord staat dat het belangrijk is dat de stikstofaanpak zich niet alleen richt op het verminderen van stikstofuitstoot, maar dat er oog moet zijn voor de samenhangende uitdagingen rond waterkwaliteit, klimaat en natuur. Het kabinet trekt daar veel geld voor uit. Samen met de waterschappen en de provincie kan zo het verschil gemaakt worden.

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta: “Als waterschap willen we ons werkgebied snel klimaatbestendiger maken, de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen en het watersysteem en de natuur herstellen. Met de afspraken in deze maatwerkovereenkomst zorgen we als overheden dat we zoveel mogelijk van deze doelen kunnen behalen. Een voorbeeld: het herstellen van ons watersysteem houdt niet op bij de oever van een beek of kreek. Daarom is het belangrijk dat wij als waterbeheerder samenwerken met partijen die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening. We brengen gezamenlijke doelen, beschikbaar geld en de mensen die het moeten uitvoeren samen. Zo zorgen we samen en gericht dat er voldoende en schoon water beschikbaar is en blijft.”

Het afstemmen van onderlinge ambities en werkwijzen is niet nieuw. Door gezamenlijke ambities te formuleren ontstaat er een samenwerkingsvoordeel, zijn we sneller in de uitvoering en opereren we meer als één overheid naar alle belanghebbenden in het gebied. Voorheen werden deze werkafspraken sectoraal gemaakt. Eén overeenkomst voor natuuropgaven, één overeenkomst voor de wateropgaven. Met de komst van de maatwerkovereenkomst is het ons gelukt om ambities integraal te benoemen en te prioriteren in een gebiedsgerichte aanpak. En dat is nodig, omdat de water- en natuuropgaven nauw verweven zijn én het belang van slim programmeren toeneemt.

Klimaatrobuust Brabant

De provincie en de waterschappen werken gezamenlijk aan water en natuur om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050. Wat en hoe ze dat gaan doen staat in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) van de provincie en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. Nieuwe samenwerkingsprincipes om als één overheid aan deze taken te werken zijn vastgelegd in de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027. Per waterschap is de koepelovereenkomst verder uitgewerkt en concreet gemaakt in een Maatwerkovereenkomst groenblauwe opgaven 2022-2027 (MOK).