Het bestuur van waterschap Brabantse Delta neemt allerlei besluiten. Deze besluiten maakt het waterschap bekend via een officiële publicatie (bekendmaking). Bent u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning? Dan kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.