De inhoud is geladen.

Aanpassingen waterberging Boontuinen

Waterschap Brabantse Delta is van plan om de waterberging Boontuinen aan te passen. Deze waterberging ligt aan de rand van Zundert. In een waterberging vangt het waterschap bij veel regen het water op. Daardoor voorkomen we wateroverlast op andere plekken. En het opgevangen water is goed voor de grondwaterstand tijdens droge periodes.

Foto: Riet Pijnappels

Aanpak

De belangrijkste werkzaamheden zijn het verlagen van het inlaatpeil en het verhogen van het uitstroompeil van de waterberging. Daardoor stroomt de waterberging vaker vol en helpt hij dus beter bij het voorkomen van lokale wateroverlast rondom Zundert. Op basis van het weer van de afgelopen jaren is de verwachting dat de waterberging ongeveer één keer in de twee jaar zal vollopen. Dit water zal dan maximaal een aantal dagen in de waterberging blijven staan.

Samenwerking

De wens om de waterberging in te zetten voor lokale wateroverlast en droogte, is een uitkomst van de pilot ‘Vitaal buitengebied Zundert’. In die pilot hebben gemeente, provincie en waterschap samen met dorpsraden, belangenverenigingen en andere particuliere partijen en bedrijven samen een visie opgesteld voor het gebied.

Meerwaarde voor natuur

Onderdeel van de plannen zijn ook het onderhouden van de rietkraag. Het verwijderen van slib in de sloot. En het planten van struiken. Met deze plannen wordt het gebied ook een betere leefomgeving voor planten en dieren.

Locatie

De waterberging ligt aan de rand van Zundert. In het kaartje hieronder is het met rood omcirkeld.

Locatie waterberging Boontuinen (rood omcirkeld)
Locatie waterberging Boontuinen (rood omcirkeld)

Projectplan en inspraak

Het projectplan ligt vanaf 18 juli 2023 ter inzage. Op dit plan is tot en met 28 augustus 2023 inspraak mogelijk. Hoe u dit kunt doen leest u in het projectplan en op www.brabantsedelta.nl/bezwaar-maken. Het waterschap houdt rekening met de inspraakreacties bij het nemen van het definitieve besluit.