Breda – Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft Kees Jan de Vet voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf door de Kroon. De aanbeveling wordt nu toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij zullen de aanbeveling dan doorzenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat met hun eigen opmerkingen.

In 2017 werd De Vet dijkgraaf. In zijn loopbaan was hij hiervoor lid van de Directieraad van de VNG in Den Haag en burgemeester van de gemeenten Culemborg (waarnemend), Leusden, Westvoorne (waarnemend) en Prinsenbeek. De Vet begon zijn loopbaan bij het ministerie van Landbouw als persoonlijk medewerker van minister Gerrit Braks.

De Vet werd zes jaar geleden onder meer benoemd vanwege zijn lange bestuurlijke ervaring en goede politieke contacten. In zijn rol als dijkgraaf ontpopte hij zich de afgelopen periode meer en meer als pleitbezorger tegen klimaatverandering. In zijn 1.000 dagen Dijkgraaf-statementlink naar pdf bestand stelde hij bovendien dat de klimaatveranderingen het waterschap steeds meer raken. Het klimaatbestendig maken van Nederland noemt hij een enorme opgave, waarbij veel partijen volgens hem een rol en verantwoordelijkheid hebben. De waterschappen worden daarbij uitgedaagd in hun kerntaken van waterveiligheid en waterbeschikbaarheid, aldus De Vet.

Commissie Droogte

De Vet was als dijkgraaf van Brabantse Delta ook een belangrijke motor achter de totstandkoming van de Adviescommissie Droogte. Afgelopen najaar bracht die commissie een rapport uit voor de droogteaanpak in Brabant. De Vet pleitte op basis van de uitkomsten voor een vergaande integrale samenwerking om die droogte te bestrijden. Als dijkgraaf streeft hij naar een gerichte aanpak van complexe maatschappelijke problemen.

Vanwege klimaatverandering neemt de publieke belangstelling voor het werk van het waterschap toe. Ook verwachten andere overheden en organisaties dat het waterschap een andere, meer centrale rol inneemt. Dat heeft ook directe consequenties voor zijn eigen rolopvatting: “Als dijkgraaf kun je een belangrijke verbindende factor zijn richting mede-overheden en andere betrokken partijen, zowel binnen als buiten de grenzen van het eigen werkgebied. Juist met het grote thema als klimaatverandering moet het waterschap niet te bescheiden zijn. Wij zijn van water en bodem en juist die twee sturende factoren zijn belangrijk om noodzakelijke veranderingen ten gunste van het klimaat teweeg te brengen.”

In de komende jaren wil Kees Jan de Vet zich hard maken voor bestuurlijke vernieuwing binnen Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap sorteert daarmee voor op de waterschapsverkiezingen op 15 maart van dit jaar en de vorming van een nieuw bestuur. Vanwege klimaatverandering neemt de publieke belangstelling voor het werk van het waterschap toe. Ook verwachten andere overheden en organisaties dat het waterschap een andere, meer centrale rol inneemt. Als initiatiefnemer en drijvende kracht achter diverse vernieuwingstrajecten, wil Kees Jan de Vet er mede voor zorgen dat het waterschap ook bestuurlijk klaar is voor de toekomst.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet staande op een brug over het water