Moties en amendementen

 Datum Omschrijving Status 
10 juli 2019

Motie Blauwalg

(Fracties Water Natuurlijk, Natuurterreinen, Partij voor de Dieren, PvdA) 

Aangehouden
22-05-2019/ 19-06-2019

Motie Keersluis Schipdiep

(Fracties Natuurterreinen, PvdA) 

Aangenomen

26-09-2018

Amendement Kostentoedelingsverordening /tariefdifferentiatie openbare wegen

(fracties Ongebouwd, AWP, VVD, CDA, Water Natuurlijk, Natuurterreinen)

Aangenomen

13-06-2018

Motie "Niet boren naar Gas in Gebied Waalwijk-Noord"

(fractie Water Natuurlijk, Natuurterreinen, PvdA)

Overgenomen

29-11-2017

Motie Opvolging aanbevelingen Evaluatierapport dijkversterking Geertruidenberg-Amertak (92,2kB)

(Fracties Water Natuurlijk, PvdA, Natuurterreinen)

Ingetrokken

29-11-2017

Motie Participatie (93,3kB)

(Fracties Water Natuurlijk, PvdA, Natuurterreinen)

Aangehouden

29-11-2017

Motie Zonnedaken (77,9kB)

(Fracties Water Natuurlijk, PvdA, Natuurterreinen)

Ingetrokken

29-11-2017

Motie Klimaatinitiatieven Gebouwd Gebied (99,9kB)

(Fracties Water Natuurlijk, PvdA, Natuurterreinen)

Aangehouden

14-06-2017

Motie traject dijkversterking Amertak-Geertruidenberg (764kB)

Verworpen

13-07-2016

Motie Circulaire economie (104kB)

(fracties Water Natuurlijk, P.v.d.A., Natuurterreinen)

Akkoord met DBvoorstel: meenemen in BOB-traject Duurzaamheid

13-07-2016

Motie waterkwaliteit (76kB)

(fracties Natuurterreinen, Water Natuurlijk, P.v.d.A.)

Aangehouden tot nader orde

20-04-2016

Motie vrijhandelsverdrag USA (TTIP) (48kB)

(fractie PvdA)

Niet in stemming gebracht

11-11-2015

Motie Toekomstscenario's SNB (108kB)

(fracties Water Natuurlijk, Natuurterreinen, P.v.d.A.)

Aangenomen

11-11-2015

Motie Communicatie-strategie (88kB)

(fractie CDA)

Aangenomen

11-11-2015

Motie salarisstructuur Nederlandse Waterschapsbank (108kB)

(fracties Water Natuurlijk, Natuurterreinen, P.v.d.A.)

Verworpen

25-02-2015

Motie versnelling dijkversterking

(fractie PvdA)

Gewijzigd aangenomen

25-02-2015

Motie ontwerpprijsvraag waterkunstwerk

(fracties Gezond Water, AWP, PvdA, Natuurterreinen)

Niet in stemming gebracht

26-11-2014

Amendement verdringingsreeks Volkerak-Zoommeer

(fractie Ons Water / Waterbreed)

Ingetrokken
26-11-2014

Amendement kosten verzilting Volkerak-Zoommeer

(fractie Ons Water / Waterbreed)

Verworpen
15-10-2014

Amendement zoetwatervoorziening (361kB)

(fractie VVD, CDA en Bedrijven)

Aangenomen
11-06-2014 Motie zelfevaluatie algemeen bestuur (351 kB)

(fractie AWP en VVD)

Wordt betrokken bij discussie bestuurlijke vernieuwing
22-01-2014

motie niet benoemen DB-lid (216 kB) (fractie PvdA e.a.)

Verworpen
11-12-2014

motie bestuurscommunicatie (361 kB)
(fractie Gezond Water e.a.)

Aangepast overgenomen
31-10-2012 Amendement CDA profielschets dijkgraaf Verworpen
31-10-2012 Motie van wantrouwen DBlid Van der Kallen

(fractie PvdA)

Verworpen
26-09-2012 Amendement kwijtscheldingsbeleid

(fractie bedrijven e.a.)

Verworpen
15-08-2012

Motie over grensoverschrijdende samenwerking (fractie Gezond Water e.a.)

Aangenomen
12-06-2012 Motie over instandhoudingsinvesteringen

(fractie CDA)

Niet ingediend
12-06-2012 Motie Kadernota en onderzoek taakstellingen

(fractie PvdA)

Aangepast overgenomen
12-06-2012 Motie Kadernota en besparingen

(fractie PvdA)

Ingetrokken
15-02-2012 Amendement uvk Hoogwatersbeschermingsprogramma Aangenomen
07-12-2011 Motie Beleidsbegroting 2012

(fractie PvdA)

Ingetrokken
02-12-2011 Motie Noord-Brabantse Waterschapsbond

(fractie VVD en fractie VMBB)

Ingetrokken
02-12-2011 Motie efficiency waterschapsorganisatie

(fracties VVD en VMBB)

Ingetrokken
14-04-2010 Motie Emissiebeheer Overgenomen
09-06-2010 Motie overgebleven budget (fractie PvdA) Ingetrokken
09-06-2010 Motie DB-lid L.H. van der Kallen

 (fractie PvdA)

Verworpen
14-12-2009 Amendement keur

(fractie Water Natuurlijk)

Ingediend
14-12-2009  Amendement waterbeheerplan

(fractie Water Natuurlijk) 

Verworpen
16-10-2009 Amendement 3 inrichtingsplannen

(fracties Ongebouwd en Ons Water/Waterbreed)

Ingetrokken
16-07-2009 Motie Brabantse Wal

(fractie Water Natuurlijk)

Verworpen
16-07-2009 Motie doelstellingen en ambities

(fractie Water Natuurlijk)

Verworpen
16-07-2009 Motie rekenkamercommissie

(fractie PvdA)

Verworpen
21-04-2009 Beschikbaarheid knipselkrant voor bestuursleden

(fracties Water Natuurlijk, Ons Water Waterbreed en de Algemene Waterschapspartij)

Aangenomen