Ambitieus coalitieakkoord voor Waterschap Brabantse Delta

Een coalitie van vijf partijen in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft een gezamenlijk akkoord bereikt: BBB, VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd. De fractievoorzitters van de partijen presenteerden woensdag 17 mei hun programma, getiteld "Water verbindt ons". De komende vier jaar gaat het waterschap aan de slag om zowel in het stedelijk als landelijk gebied een klimaatrobuust waterlandschap te creëren, zo zeggen de fracties. "Met een stevig pakket maatregelen matigen we de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk."

Veel uitdagingen voor het waterschap.

Het nieuwe waterschapsbestuur ziet voor de komende jaren grote en complexe uitdagingen, van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en droogte, wateroverlast en waterveiligheid, tot en met waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit. Er is een brede coalitie tot stand gekomen na een verkenning en een informatieronde door burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk en ervaren bestuurder Angelique Huijben-Pijnenburg. De fractievoorzitters zijn blij met hun akkoord, dat naar eigen zeggen ambitieus is ondanks de verschillende opvattingen van de partijen.

Verbeteren van dijken, wateren, zuiveringen

Die ambitie komt onder meer terug in het verbeteren en onderhouden van dijken, wateren en zuiveringen. De coalitiegenoten willen dat het waterschap niet alleen voldoet aan de norm maar ook voorsorteert op aanscherpingen in de toekomst. "Als we toch te maken krijgen met wateroverlast, als gevolg van extreem weer, dan zijn we voorbereid op het zo snel mogelijk herstellen van een gebied met zo min mogelijk schade." Daarom gaat het waterschap zijn strategisch crisismanagement verder uitbouwen om voorbereid te zijn op calamiteiten. Het waterschap moet voor wat betreft de waterkwaliteit maximaal inzetten op het afgesproken maatregelenpakket voor het halen van de Europese (KRW) richtlijnen voor waterkwaliteit en ecologie in beken en rivieren. De coalitiepartijen willen stimuleren dat water sturend is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (ruimte voor water). "Niet alles kan overal", schrijven ze in het akkoord. Waterschap Brabantse Delta gaat bovendien investeren in nieuwe zuiveringen en technieken om het afvalwater nog beter te zuiveren voordat het terug de natuur in gaat. Het waterschap gaat grondstoffen uit afvalwater halen voor hergebruik en onderzoekt de mogelijkheden om de (nieuwe) zeer zorgwekkende stoffen in het water aan te pakken, zoals PFAS.

Samenwerken en innoveren

Het coalitieakkoord blikt ook vooruit op synergie binnen de regio en de inzet van kennis. "We zijn ervan overtuigd dat we met een bredere en vernieuwde samenwerking grote stappen vooruit kunnen zetten. We zoeken een nauwere samenwerking met de partners en versterken deze. We maken in ons werk gebruik van de nieuwste beschikbare technieken en staan open voor innovaties om onze doelen te bereiken. Als een innovatie wellicht niet rendabel is (financieel gezien) maar op termijn wel maatschappelijk rendabel is (waarde voor de omgeving), gaan we het wel doen." Ook wil het waterschap de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij besluitvorming vergroten om tot goede en gedragen oplossingen te komen. Tot slot gaat het waterschap meer focus leggen op de jeugd, door jongeren beter en vaker te betrekken bij het werk en het bestuur van het waterschap. 

Financiën

De coalitie benadrukt dat de kerntaken van het waterschap betaald worden met belastinggeld. Daarom kijkt het waterschap voor extra taken ook naar mogelijkheden van externe financieringen. Verder moet Brabantse Delta gaan streven naar een kostenverlaging door werk slimmer en effectiever uit te voeren door bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe technieken/data. Niettemin ziet het nieuwe bestuur door investeringen ook de kosten toenemen. "Die kosten berekenen we door aan inwoners, bedrijven en organisaties. Deze kosten willen we zo laag mogelijk houden. We zorgen voor evenwicht tussen ‘toekomstgericht handelen’ en ‘grip op de knip", schrijven ze in het akkoord. "De stijgende kosten zijn ten gunste van onze taken, maar ook van de natuur, het milieu en de generaties na ons." 

Draagvlak voor het coalitieakkoord

De coalitiepartijen streven binnen het algemeen bestuur naar breed draagvlak voor het coalitieakkoord. "We willen er samen met de andere fracties in het algemeen bestuur de schouders onder zetten." 

Bekijk het coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2023 - 2027.pdf

Muskusratbestrijder aan het werk in een kano op het water