Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg gaan samen aan de slag met natuur en waterkwaliteit in Tilburg-West. Een onderdeel hiervan is het traject Reeshofweide en Lange Rekken. Dit gebied ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de wijk Reeshof.

ijsvogel
De ijsvogel is een van de doelsoorten van het type ecologische verbindingszone 'nat kralensnoer'

Aanpak

Het project “Reeshofweide & Lange Rekken” heeft betrekking op de beek Oude Leij in Tilburg. Deze beek ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de wijk Reeshof. Het gaat over een traject van 1,27 kilometer. Daarnaast wordt 18 hectare ingericht als natuur. Die natuur vormt het leefgebied voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. 

De ecologische verbindingszone vormt een natuurlijke verbinding tussen de huidige loop van de Donge en het gebied Lange Rekken. Dieren kunnen zich via deze ecologische verbindingszone verplaatsen. Dat versterkt de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast wordt de beek hersteld, worden vismigratieknelpunten opgelost en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het vergroten van de belevingswaarden van natuur en landschap is ook een belangrijk doel: dat mensen kunnen genieten van de omgeving.

Onderdeel van het project is de realisatie van ongeveer 18 hectare droge en natte natuur in het uitloopgebied van de woonwijk Reeshof. Het project wordt gecombineerd met de realisatie van een woonblok, een zorgcentrum en een volkstuinencomplex. Binnen het plangebied worden meerdere poelen en een grotere waterplas rond het woonblok aangelegd. Hiermee wordt een leefomgeving gecreëerd voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

Samenwerking

In dit project werkt waterschap Brabantse Delta samen met de gemeente Tilburg. Aangezien het meest westelijke puntje van het plangebied eigendom is van Staatsbosbeheer, is dit ook een belangrijke partij.

De uitvoering van het beekherstel en de realisatie van een ecologische verbindingszone sluiten aan bij de doelstelling van het waterschap voor de Kaderrichtlijn Water en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en POP3-subsidie.

Resultaat

Na de inrichting van de ecologische verbindingszone, het beekherstel en de aanleg van de aanvullende 18 hectare natuurgebied verandert een deel van de bestaande waterstaatkundige elementen. Hoewel met de aanleg van de nieuwe beek de verbinding tussen de boven- en benedenstroomse Donge wordt hersteld, blijft een groot deel van de waterstaatkundige situatie intact.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.
Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant