Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg gaan samen aan de slag met de realisatie van een ecologische verbindingszone en beekherstel van de Oude Leij in Tilburg. Een onderdeel hiervan is het traject Reeshofweide en Lange Rekken. Dit betreft een traject van 1,27 kilometer. Daarnaast wordt er 18ha ingericht als natuur waarmee een leefomgeving wordt gecreëerd voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

Aanpak

Het project “Reeshofweide & Lange Rekken” heeft betrekking op de Oude Leij in Tilburg. Dit ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de wijk Reeshof. Hier wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd en vindt beekherstel plaats. Het betreft een traject van 1,27 kilometer lang.

Door de ecologische verbindingszone wordt er een verbinding gerealiseerd tussen de huidige loop van de Donge met het gebied Lange Rekken. Hierdoor wordt biodiversiteit versterkt en worden de landschappelijke waarden vergroot. Daarnaast wordt beekherstel gerealiseerd, worden vismigratieknelpunten opgelost en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het vergroten van de belevingswaarden van natuur en landschap is ook een belangrijk doel.

Het project betreft de realisatie van ongeveer 18 ha droge en natte natuur in het uitloopgebied van de woonwijk Reeshof. Het project wordt gecombineerd met de realisatie van een woonblok, een zorgcentrum en een volkstuinencomplex tot doel. Binnen het plangebied worden meerdere poelen en een grotere waterplas rond het woonblok aangelegd. Hiermee wordt een leefomgeving gecreëerd voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De uitvoering van het beekherstel en de realisatie van een ecologische verbindingszone sluit aan bij de doelstelling van het waterschap voor de Kaderrichtlijn Water en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en POP3-subsidie.

Samenwerking

Bij realisatie van het beekherstel en de ecologische verbindingszone werkt waterschap Brabantse Delta nauw samen met de gemeente Tilburg. Aangezien het meest westelijke puntje van het plangebied eigendom is van Staatsbosbeheer is dit ook een belangrijke partij.

Resultaat

Na de inrichting van de ecologische verbindingszone, het beekherstel en de aanvullende 18 ha natuurgebied verandert een deel van de bestaande waterstaatkundige elementen. Hoewel met de aanleg van de nieuwe beek de verbinding tussen de boven- en benedenstroomse Donge wordt hersteld, blijft een groot deel van de waterstaatkundige situatie intact.

Periode

Het vergunningentraject is inmiddels afgerond. De werkvoorbereiding en aanbesteding zijn nog in volle gang. Het project wordt naar verwachting vanaf begin 2020 uitgevoerd. 

Bekijk de overzichtskaart

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?