Het waterschap gebruikt cameratoezicht bij de eigen terreinen en in openbaar gebied (bruggen en sluizen). De beelden die door deze camera’s worden vastgelegd kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals beelden van herkenbare personen, maar ook kentekens van auto’s. Deze beelden kunnen inbreuk maken op jouw privacy. In de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is geregeld hoe het waterschap met de door camera’s verzamelde persoonsgegevens moet omgaan. 

De camera’s van het waterschap worden gebruikt voor twee doelen:

 • Bescherming van eigendommen, terreinen en installaties van het waterschap;
 • De bediening van bruggen en sluizen door het waterschap.

A. Beveiliging van eigendommen en terreinen van het waterschap

Waterschap Brabantse Delta heeft op verschillende locaties camera’s geplaatst die bedoeld zijn voor beveiliging. Denk daarbij aan het hoofdkantoor van het waterschap in Breda, het regiokantoor in Heerle en onze rioolwaterzuiveringen en persstations. De camera’s zijn gericht op de belangrijkste punten op terreinen van het waterschap. Deze camera’s zijn niet bedienbaar op afstand. Er worden geen beelden vastgelegd van de openbare ruimte buiten deze locaties. Het waterschap heeft er belang bij om deze camerabeelden te maken en tijdelijk te bewaren. 

Waarom maakt het waterschap deze camerabeelden?

 • We beschermen daarmee eigendommen van het waterschap, van medewerkers van het waterschap en van bezoekers van het waterschap;
 • We beschermen daarmee de terreinen en installaties van het waterschap tegen ongenode gasten en verstoring van de werking van onze installaties.
 • Het waterschap kan hiermee datum en tijdstip vaststellen wanneer een incident heeft plaatsgevonden;
 • Wanneer dat noodzakelijk is kunnen camerabeelden (zoals beelden van gezichten en kentekens) gebruikt worden door het waterschap en de politie bij juridische procedures en (strafrechtelijke) onderzoeken die een gevolg zijn van een incident dat heeft plaatsgevonden op of nabij de betreffende locaties.

B.    Bediening van bruggen en sluizen door het waterschap

Het waterschap bedient (op afstand) enkele bruggen en sluizen. Voor de veiligheid van burgers die zich op of nabij deze bruggen en sluizen bevinden is het noodzakelijk dat de personen die deze objecten bedienen volledig zicht hebben op deze objecten. Het plaatsen van camera’s op of nabij bruggen en sluizen is daarvoor een noodzakelijke maatregel. Voetgangers, fietsers, gebruikers van gemotoriseerd verkeer en schippers moeten veilig gebruik kunnen maken van bruggen en sluizen. Het waterschap heeft er dan ook belang bij dat er cameratoezicht is bij bruggen en sluizen en dat deze beelden tijdelijk bewaard worden. 

Waarom maakt het waterschap deze camerabeelden?

Het waterschap kan bruggen en sluizen alleen veilig bedienen als er duidelijk zicht is op de plaatsen op en nabij bruggen en sluizen waar boten, personen, fietsers en gemotoriseerd verkeer zich kunnen bevinden.

 • Het waterschap kan hiermee datum en tijdstip vaststellen wanneer een incident heeft plaatsgevonden;
 • Wanneer dat noodzakelijk is kunnen camerabeelden (zoals beelden van gezichten en kentekens) gebruikt worden door het waterschap en de politie bij juridische procedures en (strafrechtelijke) onderzoeken die een gevolg zijn van een incident dat heeft plaatsgevonden op of nabij een brug of sluis.

Hoe gaat het waterschap om met de door de camera’s gemaakte beelden? 

 • De gegevens worden alleen bewaard en ingezien ten behoeve van de onder A. en B.  genoemde doelen.
 • Er worden niet meer camerabeelden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de onder A. en B. genoemde doelen.
 • De beelden voor de beveiliging van eigendommen en terreinen van het waterschapworden veertien dagen bewaard en daarna weer overschreven.
 • De beelden voor de bediening van bruggen en sluizen worden zeven dagen bewaard en daarna weer overschreven.
 • De beelden worden langer bewaard dan veertien of zeven dagen wanneer dit noodzakelijk is vanwege een onderzoek naar de toedracht van een incident, een strafrechtelijk onderzoek of een juridische procedure.
 • Alleen personen die vanuit hun functie bij het waterschap betrokken zijn bij het betreffende incident mogen met toestemming van de Manager Facilitaire Zaken de door de camera’s geregistreerde beelden inzien. Ook kan het waterschap wettelijk verplicht zijn derden toegang te geven tot de beelden.
 • De door de camera’s geregistreerde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alleen als het van groot belang is voor een derde of als het waterschap dit wettelijk verplicht is worden persoonsgegevens doorgegeven.