Op het Noordbrabants provinciehuis in 's-Hertogenbosch heeft Commissaris van de Koning Ina Adema dijkgraaf Kees Jan de Vet donderdag 31 augustus officieel beëdigd voor een nieuwe bestuursperiode van zes jaar. Zijn eerste termijn loopt af op 1 september 2023. Kees Jan de Vet is voorgedragen op basis van een unaniem voorstel van het algemeen bestuur van Brabantse Delta en daarop benoemd door de Kroon.

In 2017 werd De Vet dijkgraaf. In zijn loopbaan was hij lid van de directieraad van de VNG in Den Haag en burgemeester van de gemeenten Culemborg (waarnemend), Leusden, Westvoorne (waarnemend) en Prinsenbeek. De Vet begon zijn loopbaan bij het ministerie van Landbouw als persoonlijk medewerker van minister Gerrit Braks.

De Vet werd zes jaar geleden onder meer benoemd vanwege zijn lange bestuurlijke ervaring en goede politieke contacten. In zijn rol als dijkgraaf ontpopte hij zich de afgelopen periode meer en meer als pleitbezorger tegen klimaatverandering. Hij wijst er bij herhaling op dat de klimaatveranderingen het waterschap steeds meer raken. Het klimaatbestendig maken van Nederland noemt hij een enorme opgave, waarbij veel partijen volgens hem een rol en verantwoordelijkheid hebben. "De waterschappen worden daarbij uitgedaagd meer als samenwerkende overheid dan als uitvoeringsorganisatie te werken", aldus De Vet.

Commissie Droogte

De Vet was als dijkgraaf van Brabantse Delta ook een belangrijke motor achter de totstandkoming van de Adviescommissie Droogte. In het najaar van 2022 bracht die commissie een rapport uit voor de droogteaanpak in Brabant. De Vet pleitte op basis van de uitkomsten voor een vergaande integrale samenwerking om die droogte te bestrijden. Als dijkgraaf streeft hij naar een gerichte aanpak van complexe maatschappelijke problemen.

Dit jaar richtte het waterschap op initiatief van Kees Jan de Vet de Bouvigne Wateracademie op als platform voor kennisuitwisseling en een expertisenetwerk op het gebied van watermanagement. De academie moet deskundigen, professionals en bestuurders in staat stellen inhoudelijk van elkaar te leren en samenwerking  te bevorderen.

“Juist in tijden van snelle klimaatverandering voel ik een grote drive me in te zetten voor de aanpak van verdroging en klimaatextremen. Waterschappen worden uitgedaagd in hun kerntaken. Met veel energie en enthousiasme wil ik me graag met het dagelijks en algemeen bestuur en de medewerkers van de Brabantse Delta inzetten voor een klimaat robuust Midden- en West Brabant”.

In de komende jaren wil Kees Jan de Vet zich hard maken voor bestuurlijke vernieuwing binnen het waterschap. Op 1 juni is het nieuwe dagelijks bestuur aangetreden, met daarin vier nieuwe gezichten. Het coalitieakkoord sluit aan bij de ambities van de dijkgraaf. Het nieuwe waterschapsbestuur ziet voor de komende jaren grote en complexe uitdagingen. Van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en droogte, wateroverlast en waterveiligheid, tot en met waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit. In de komende vier jaar investeert het waterschap extra in het verbeteren en onderhouden van dijken, wateren en zuiveringen.