Vergunninghouders van grondwateronttrekkingen moeten met een debietmeter registreren hoeveel zij onttrekken. 

Dit registreren gebeurde altijd door de pompcapaciteit te vermenigvuldigen met de draaiuren van de pomp. Dit bleek onnauwkeurig.

De Waterwet (hierin is de voormalige Grondwaterwet opgegaan) schrijft voor dat je een debietmeter moet gebruiken. Voor informatie over de aanschaf, het gebruik en onderhoud van debietmeters verwijzen wij je naar de leveranciers van beregeningsmaterialen.

Controle op gebruik van debietmeters

Het waterschap moet de opgestelde Wet- en regelgeving van de Rijksoverheid volgen. Helaas is het niet mogelijk om hiervan af te wijken met onze eigen regelgeving, de Keur. Op termijn gaat waterschap Brabantse Delta controleren op het gebruik van debietmeters.

Meer over de Waterwet

Toen de Waterwet inging, heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om iets te doen aan onnauwkeurige metingen en registraties. Artikel 6.11 lid 2 van het Waterbesluit stelt dat de meting van de onttrokken hoeveelheid grondwater tenminste 95 procent nauwkeurig moet zijn.

Artikel 6.11 lid 2:

Degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het bevoegd gezag in de voorschriften van de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water of, indien geen vergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

In de toelichting op de artikelen (Memorie van toelichtingen) die is opgesteld toen het Waterbesluit in werking trad, verwijst de Rijksoverheid indirect naar de debietmeter.

Memorie van toelichtingen, artikelsgewijze toelichting artikel 6.11:

De nauwkeurigheid van de metingen aan de hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water dient 95% te zijn. Met de huidige watermeters zijn dergelijke nauwkeurigheden goed te bereiken. Er is daarom geen noodzaak om een minder grote nauwkeurigheid toe te staan - hetgeen onder het regiem van de Grondwaterwet nog wel mogelijk was.