Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tegen hoog water. Eén van deze projecten is de Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. In dit project verbeteren we de dijken langs het noordelijke deel van de Donge en de hele Amertak in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout.

Het project

In 2015 is de verkenningsfase voor het project gestart. Tijdens deze fase zijn samen met de omgeving mogelijke oplossingen voor het verstevigen van de dijktrajecten onderzocht. Ook is onderzocht of dynamische keermiddelen (sluizen) in de monding van de Donge en Amertak een haalbaar alternatief was. Vanwege een aantal onzekerheden is toen geadviseerd om dit besluit uit te stellen tot 2030.

In mei 2017 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld voor de dijktrajecten Amertak-Oost, Amertak-West, Slikpolder en Donge-Oost. Op basis van deze vastgestelde voorkeursalternatieven kon gestart worden met de planuitwerkingsfase. Echter, kort daarna zijn door het Rijk nieuwe waterstanden en beschermingsnormen vastgesteld.

Dit kon directe gevolgen hebben voor de versterkingsopgave van de dijktrajecten.

In 2018 is daarom een quickscan uitgevoerd om de directe gevolgen op het VKA te onderzoeken. Enerzijds bevestigde de quickscan het VKA, anderzijds bleek dat bij de eerstkomende beoordelingsronde in 2023 ook een hoogtetekort en andere faalmechanismes optreden. De afweging of dynamische keermiddelen een haalbaar alternatief zijn voor dijkverbetering kan daardoor niet meer worden uitgesteld tot 2030. In de planuitwerkingsfase gaan we door met Amertak-Oost en West, Slikpolder en Donge-Oost en wordt een voorstudie gestart naar de waterveiligheid voor het hele watersysteem Wilhelminakanaal, Amertak en de Donge. Inclusief een locatiestudie voor een mogelijk dynamisch keermiddel.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link). In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Samen werken

Waterschap Brabantse Delta voert dit project uit samen met de Gemeente Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen, Dongen, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Met belangenorganisaties en bewoners uit het gebied wordt gesproken over hun wensen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Hiermee wordt rekening gehouden als dit past binnen de uitgangspunten van het project.

Wat merk je ervan?

Het waterschap doet onderzoek op en om de dijk. Zo komt de kwaliteit van de dijken in beeld en kunnen we bekijken welke voorkeursalternatieven of ideeën haalbaar zijn. Dit gebeurt mogelijk op jouw gronden. Uiteraard neemt het waterschap voor de start van de onderzoeken contact met je op om hierover afspraken te maken. We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Locatie

Het project behelst het versterken van vier trajecten rondom Geertruidenberg die in de toetsing van 2011 en 2013 zijn afgekeurd: Amertak Oost (dijkring 34a), Amertak West (dijkring 34), Slikpolder (dijkring 34a) en Donge Oost (dijkring 35).

Periode

Het project is in juni 2015 gestart en bestaat in totaal uit drie fasen. Momenteel wordt de verkenningsfase afgerond en starten we op korte termijn met de planuitwerkingsfase.