Belangrijk bericht voor bezoekersMinder parkeerplaatsen op woensdag 19 en vrijdag 21 juni 2024

Op woensdag 19 en vrijdag 21 juni zijn er beperkte parkeermogelijkheden bij kantoor Bouvigne en restaurant Bouvigne Paradijs vanwege verschillende evenementen.

Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tegen hoog water. Eén van deze projecten is de Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. 

Geschiedenis GEA

In 2013 voldeed circa 7,5 km aan primaire keringen langs de Donge en de Amertak niet aan de waterveiligheidsnorm. Deze dijk is onderdeel van traject 34a-1. Om deze dijken te verbeteren, is het waterschap in 2015 het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak (afgekort GEA) gestart. Samen met de omgeving is een voorkeursalternatief uitgewerkt in mei 2017.

Nieuwe hydraulische randvoorwaarden

Kort na het vaststellen van het voorkeursalternatief voor GEA zijn door het Rijk nieuwe rekenregels vastgesteld vanwege nieuwe inzichten en hogere waterstanden. De dijktrajecten 34-1, 34a-1 en 35-2 zijn beoordeeld met de strengere norm. Een groot deel van deze dijken voldoet niet aan deze norm en moet op termijn versterkt worden. Met het afronden van de beoordeling is een completer inzicht verkregen in de totale waterveiligheidsopgave voor Geertruidenberg, het Wilhelminakanaal, Amertak en Donge en is duidelijk geworden dat de opgave binnen het project GEA niet meer op zichzelf stond.

Verder als GEA-WAD

Het waterschap heeft in 2020 besloten om de totale opgave in het gebied integraal te benaderen: het project GEA-WAD. Het project GEA is daarmee (voorlopig) on hold gezet. Een alternatief voor het verbeteren van de dijken is een systeemmaatregel (het afsluiten van de mondingen van de Amertak en Donge met keermiddelen). Door de grotere opgave is dit alternatief mogelijk een oplossing.

Waar staan we nu

In 2022 voerden we gesprekken met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) over de gewenste aanpak, gericht op programmering GEA-WAD en vervolg in een subsidiabel proces. 

De uitkomst is een 2-sporen aanpak:

  • Spoor 1: het voor de afgekeurde dijkvakken uitvoeren van een Trajectaanpak gericht op de dijkversterkingsopgave, om aanmelding en programmering bij het HWBP mogelijk te maken.
  • Spoor 2: een systeemafweging (onderzoek naar oplossingen in het systeem, anders dan dijkversterking), welke volgt in de (voor)verkenning (dus na programmering).

Trajectaanpak

We verwachten in het 2e kwartaal van 2023 de Trajectaanpak af te ronden. Deze bevat de benodigde elementen om de ingangstoets bij het HWBP te kunnen doorlopen. Volgens het HWBP kunnen we in het najaar van 2023 de ingangstoets afronden, waarna het HWBP het project GEA-WAD kan programmeren.

Na programmering: systeemafweging in voorverkenning

We gaan na programmering van GEA-WAD door het HWBP zo snel mogelijk verder met de voorverkenning, waarin de systeemafweging zal plaatsvinden. Dat wil zeggen dat we kijken of er ook andere oplossingen dan dijkversterking mogelijk zijn, zoals het plaatsen van keermiddelen. We denken nu het proces uit dat hiervoor nodig is en bereiden dit voor. We kunnen dit namelijk niet alleen. Het speelveld aan actoren is breder dan alleen vanuit de dijkopgave bezien (naast gemeentes en provincie namelijk o.a. ministerie I&W, de Deltacommissie, Delta Maas, gemeente Tilburg etc.).

Communicatie

Als het vervolgproces duidelijk is, gaan we weer actief naar buiten communiceren.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Ingeborg Smit via: i.smit@brabantsedelta.nl