Grote delen van de Chaamse Beken zijn in het verleden heringericht. Aanvullende inrichtingsmaatregelen en bouwen met natuur bieden voor de Chaamse Beken goede kansen om de ecologie meetbaar te verbeteren. Het waterschap zet daarom in op het in de Kaderrichtlijn Water (KRW) watersysteemanalyse geformuleerde pakket ‘tandje erbij’. 

Daarnaast zet het waterschap voor de langere termijn in op een klimaatrobuust watersysteem, omdat de basiscondities ‘stroming en watervoerendheid’ in het gebied nog niet op orde zijn. De doelen uit het KRW maatregelenpakket 2022-2027 in het stroomgebied Chaamse Beken staan in onderstaande afbeelding

Vanuit een gebiedsgerichte benadering en integraal waterbeheer hebben de KRW maatregelen ook een sterke samenhang met de programma’s “Voldoende Water” en “Waterketen”. Al deze maatregelen worden mede gelet op de nieuwe Omgevingswet integraal afgewogen en uitgewerkt.