Voor het beschikbaar krijgen van de gronden is circa twee jaar uitgetrokken tot half 2021. We hebben de huidige eigenaren van de gronden, die nog geen natuur zijn, benaderd en gevraagd of ze mee willen werken aan de natuurontwikkeling. Dit zou kunnen door hun gronden te verkopen. Ook hebben we ruilgronden aangeboden. Eigenaren konden daarvoor inschrijven. Na de inschrijving op de ruilgronden zijn gesprekken gehouden met grondeigenaren die zich hebben ingeschreven. Ook worden er verkennende gesprekken gepland met alle eigenaren in het gebied. In de tweede fase zullen de gronden binnen de NNB ter publicatie aangeboden worden met als doel een geschikte eindbeheerder voor deze gronden te kunnen vinden.

 

 

Groen grasveld, zandpad en bomen in natuurgebied Kelsdonk

Wat doen jullie als de grondeigenaar niet mee wil werken?

Bij de gesprekken over het beschikbaar krijgen van de gronden houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de huidige grondeigenaren. We hopen er in goed onderling overleg uit te komen.

Mocht er desondanks geen overeenstemming komen, dan wordt bekeken of de gewenste natuurontwikkeling toch nog mogelijk is zonder het desbetreffende perceel.

Bij de start van het project in 2018 hebben de projectpartners besloten om geen bestuursrechtelijke dwangmiddelen, zoals gedoogplicht of onteigening, in te gaan zetten voor realisatie van het Natuur Netwerk Brabant in Noordrand Midden en het hydrologisch herstel van de Natte Natuurparel. De natuurambitie en het hydrologisch herstel is gebaseerd op volledige inrichting van de NNB.

 

Wie wordt eindbeheerder in het gebied?

Tachtig procent van de huidige gronden is al in bezit van Staatsbosbeheer. De overige twintig procent omvat nog circa honderd hectare. Hiervan wil Staatsbosbeheer in ieder geval van de helft eindbeheerder worden. Daarmee worden ze eindbeheerder van negentig procent van het gebied. Voor de overige tien procent (circa vijftig hectare) zal moeten blijken wie de eindbeheerder wordt. Dat kunnen ook particulieren zijn. De precieze invulling komt voort uit het gebiedsproces rondom deze gronden.

Hebben jullie buiten Natuurnetwerk Brabant nog gronden nodig / moeten jullie buiten Natuurnetwerk Brabant nog grond aankopen om de waterhuishouding in orde te maken?

Dat kan op sommige plekken het geval zijn als er grond nodig is voor sloten.