Waterschap Brabantse Delta moet binnen een bepaalde tijd reageren op uw aanvraag of bezwaarschrift. Gebeurt dat niet tijdig, dan kunt u het waterschap daarop aanspreken en in gebreke stellen. Een ingebrekestelling kan ertoe leiden dat het waterschap u een dwangsom moet betalen.

Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: dan staat in de wet vermeld welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Wat kunt u doen?

U komt in aanmerking voor een dwangsom als u bij het waterschap een beschikking (bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing) heeft gevraagd, waarop het waterschap niet binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke termijn heeft beslist. U stuurt het waterschap een brief, waarin u het waterschap in gebreke stelt. Met het standaardformulier ingebrekestelling kunt u eenvoudig een ingebrekestelling indienen.

Download het standaardformulier ingebrekestelling (PDF - 35.531 kB)

In uw ingebrekestelling moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uw handtekening;
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat over heeft beslist;
  • dat u het waterschap in gebreke stelt;
  • uw bank-/gironummer.

Afhandeling

U kunt het waterschap pas vanaf de eerste dag nadat de beslissing genomen had moeten zijn in gebreke stellen. Na ontvangst van uw ingebrekestelling heeft het waterschap twee weken om alsnog te beslissen. Na deze twee weken begint de dwangsom automatisch te lopen. Hier hoeft u niets meer voor te doen. Als het waterschap te laat beslist (dat wil zeggen na de twee weken na de ingebrekestelling), stelt het waterschap de dwangsom voor u vast en wordt u binnen zes weken betaald. Bent u het niet eens met de vaststelling, dan kunt u daar bezwaar tegen indienen.

Beslistermijn

De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen staat aangegeven in de ontvangstbevestiging die u krijgt. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u hierover bericht en wordt daarin aangegeven wanneer de nieuwe termijn afloopt.