In het kleigebied van Noord-West-Brabant liggen diverse krekenstelsels die niet alleen belangrijk zijn voor de waterhuishouding maar het gebied ook zijn karakteristieke beeld geven. De kreken doorsnijden het landelijk gebied en monden uit in het buitenwater, zoals de Amer, Hollandsch Diep en het Volkerak-Zoommeer. Onder andere voor het Volkerak-Zoommeer en de rivieren worden op landelijk niveau plannen ontwikkeld op het gebied van veiligheid, zoetwatervoorziening, natuur en waterkwaliteit. Mede vanwege de verbondenheid van de kreken met dit buitenwater, heeft het waterschap samen met de regionale partners een integrale visie ontwikkeld voor de toekomst van de West-Brabantse kreken.

Lange termijn

In de krekenvisie wordt bijvoorbeeld ingezet om op termijn meer differentiatie tussen de krekenstelsels te krijgen. Zo zou in grote delen van het Gat van den Ham, een krekenstelsel bij Hooge en Lage Zwaluwe, in de toekomst een open verbinding met de Amer gemaakt kunnen worden om zo de getijdewerking terug te brengen. In het Molenkreekcomplex bij Dinteloord en Steenbergen bestaan volgens het waterschap kansen voor flora en fauna die goed gedijen in brak water als het Volkerak-Zoommeer verzilt wordt in de strijd tegen de blauwalgen aldaar. Uiteraard dient daarbij wel rekening te worden gehouden met de agrarische belangen in het kleigebied en de belangrijke rol die het krekenstelsel hierbij vervult. Een grotere differentiatie tussen de krekenstelsels is vooral een ambitie voor de langere termijn omdat de benodigde ingrepen hiervoor in de krekenstelsels en waterhuishoudkundige kunstwerken grootschaliger en duurder zijn.

Meewerken aan plannen van partners

In de krekenvisie is nadrukkelijk ook ruimte voor het meewerken aan regionale plannen en ambities als die bijdragen aan de realisatie van de waterschapsdoelen, zoals de aanleg van ecologische verbindingszones, herstel van de krekenstelsels, het verbeteren van de zoetwatervoorziening en de aanleg van waterberging. Voorbeelden daarvan zijn plannen van partners op het gebied van recreatie, cultuurhistorie, landschap, landbouw en natuur. Het waterschap nodigt die partijen uit om op basis van de krekenvisie de kansen voor het koppelen van ambities en plannen aan deze visie voor de regio gezamenlijk te verkennen en verder uit te werken.

Voorbeeld: Waterpoort

Een voorbeeld van het koppelen van de krekenvisie aan een project in de regio is Waterpoort. Onder de vlag van de provincie Noord-Brabant werken overheden en bedrijfsleven op het grondgebied van Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, het Zeeuwse Tholen en het Zuid-Hollandse Oostflakkee aan een duurzame ontwikkeling van dat gebied. Daarbij staan thema's centraal als: toerisme, natuur en recreatie, lokale voedselproductie en energietransitie. In het kader van dat project werkt het waterschap mee aan de opzet van een pilot om water vast te houden. Die pilot wordt samen met agrariërs uitgevoerd in de buurt van Nieuw-Vossemeer. De resultaten van deze pilot moeten het waterschap meer inzicht geven in de mogelijkheden om voorafgaand aan een droge periode water vasthouden, onder andere in het nabijgelegen krekenstelsel de Rietkreek.