Markdal

Het Markdal is het beekdal van de Bovenmark, ten zuiden van Breda tot aan de Belgische grens. Het gebied is rijk aan natuur en cultuurhistorie en populair bij wandelaars en fietsers. De besluitvorming over de plannen voor de herinrichting van het zuidelijk deel van het Markdal is nu afgerond. Op 23 november gaven de betrokken partners officieel het startsein voor het project. De werkzaamheden zijn in januari 2024 gestart.

Met de herinrichting van dit eerste deel wil het waterschap ongeveer 2,25 kilometer beekherstel realiseren en 36,5 hectare nieuwe natuur aanleggen voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Tevens herstelt het waterschap de hydrologische omstandigheden voor deze natuur. Ook is er oog voor de beleving van het gebied. Zo wordt er een halfverhard fietspad aangelegd waarover straks vanuit Galder via twee nieuw aan te leggen fietsbruggen richting Strijbeek gefietst kan worden. Bij de verdere inrichting worden de functies 'natuur' en 'recreatie' zoveel mogelijk gescheiden om verstoring van de natuur te voorkomen.

Doel

In 2027 willen de provincies in Nederland minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd om het te versterken. Het NatuurNetwerk Brabant (NNB) is hier onderdeel van. Het is een netwerk van gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones (natuurstroken langs sloten en beken) met elkaar zijn verbonden. Het beekdal van de Mark is aangewezen als onderdeel van het NNB. Voor het waterschap gaat het met name om de ‘watermaatregelen’. Zowel het beekherstel als ook het hydrologisch herstel van de natte natuurparel zijn onderdelen van de opgave 'Kaderrichtlijn Water'. In totaal willen we hier ongeveer 200 hectare nieuwe natuur realiseren met meer biodiversiteit en schoner water, beter bestand tegen klimaatverandering en met een toekomst voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Naast het zuidelijk deel werkt het waterschap intussen verder aan de plannen voor Markdal-Noord.

Nieuws over het Markdal

Planning

Allereerst maakt de aannemer een tijdelijke inrit vanuit de Strijbeekseweg richting de Mark. Die inrit is nodig om een bouwterrein in te richten. Daarna start de aannemer met grondwerkzaamheden in het zuidelijk deel van het projectgebied. Het fietspad aan de westzijde van de Mark blijft in deze periode gewoon open. Alle werkzaamheden vinden namelijk aan de overkant van de Mark plaats.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het grondwerk in februari 2024 uitgebreid naar het noordelijk deel van het projectgebied. Dan gaat de aannemer aan de slag aan de oostzijde van de Mark ter hoogte van de stuw Galder.

In maart en april 2024 wordt er ook gewerkt aan een klein stukje fietspad aan de westzijde van de Mark. Dat kan tijdelijk enige hinder veroorzaken. De aannemer kondigt de werkzaamheden tijdig aan en probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als laatste worden het halfverhard fietspad en de twee fietsbruggen aangelegd.

De verwachting is dat de werkzaamheden in juli 2024 zijn uitgevoerd. Alleen het aanbrengen van nieuwe beplanting gebeurt op een later moment in verband met het plantseizoen.

Planning planvorming en realisatie Markdal Zuid

Meer informatie

Meer over het project Markdal leest u op het informatieplatform(externe link).

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

Logo Provincie Noord-Brabant

Partners

Het project is onder andere mogelijk gemaakt door:

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven over het Markdal?
Bij belangrijke ontwikkelingen ontvang je bericht.

 Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.(externe link)

Markdal