Belangrijk bericht voor bezoekersMinder parkeerplaatsen op woensdag 19 en vrijdag 21 juni 2024

Op woensdag 19 en vrijdag 21 juni zijn er beperkte parkeermogelijkheden bij kantoor Bouvigne en restaurant Bouvigne Paradijs vanwege verschillende evenementen.

Markdal

Het Markdal is het beekdal van de Bovenmark, ten zuiden van Breda tot aan de Belgische grens. Het gebied is rijk aan natuur en cultuurhistorie en populair bij wandelaars en fietsers. In opdracht van het waterschap en de provincie Noord-Brabant werkt een aannemer aan de herinrichting van het zuidelijke deel. Naast de graafwerkzaamheden is er met een zogeheten kokerduiker al een aansluiting gemaakt tussen de Nieuwe Vrijstromende Mark en de Hoogwatergeul (huidige Bovenmark). Ook heeft de aannemer inmiddels de twee fietsbruggen geplaatst. Voor de komende periode staan er nog werkzaamheden in en om beide watergangen op het programma. De aanleg van een fietspad in halfverharding vanaf de Strijbeekseweg en de natuurlijke herinrichting volgen later. Dan pas zijn de fietsbruggen en het nieuwe fietspad toegankelijk voor recreanten.

Met de herinrichting van dit eerste deel wil het waterschap ongeveer 2,25 kilometer beekherstel realiseren en 36,5 hectare nieuwe natuur aanleggen voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Tevens herstelt het waterschap de hydrologische omstandigheden voor deze natuur. Ook is er oog voor de beleving van het gebied. Zo wordt er een halfverhard fietspad aangelegd waarover straks vanuit Galder via twee nieuw aan te leggen fietsbruggen richting Strijbeek gefietst kan worden. Bij de verdere inrichting worden de functies 'natuur' en 'recreatie' zoveel mogelijk gescheiden om verstoring van de natuur te voorkomen.

Doel

In 2027 willen de provincies in Nederland minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd om het te versterken. Het NNB is hier onderdeel van. Het is een netwerk van gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones (natuurstroken langs sloten en beken) met elkaar zijn verbonden. Het beekdal van de Mark is aangewezen als onderdeel van het NNB. Voor het waterschap gaat het met name om de ‘watermaatregelen’. Zowel het beekherstel als ook het hydrologisch herstel van de natte natuurparel zijn onderdelen van de opgave 'Kaderrichtlijn Water'. In totaal willen we hier ongeveer 200 hectare nieuwe natuur realiseren met meer biodiversiteit en schoner water, beter bestand tegen klimaatverandering en met een toekomst voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Naast het zuidelijk deel werkt het waterschap intussen verder aan de plannen voor Markdal-Noord.

Nieuws over het Markdal

 • Nieuwsbrief 15 - Markdal

  Er liggen twee nieuwe fietsbruggen over de Hoogwatergeul en de Nieuwe Vrijstromende Mark. Lees hierover meer in nieuwsbrief nr. 15.

 • Nieuwsbrief 14 - Markdal

  Er is al veel werk verricht in Markdal-Zuid. Onlangs heeft de aannemer een kokerduiker geplaatst. Lees hier meer over in nieuwsbrief nr. 14.

 • Nieuwsbrief 13 - Markdal

  De werkzaamheden aan Markdal-Zuid zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief leest je daar meer over.

  Dronebeeld werkzaamheden Markdal-Zuid

Planning

De aannemer heeft sinds begin 2024 een groot deel van het graven van de Nieuwe Vrijstromende Mark afgerond. Hetzelfde geldt voor het graven van enkele poelen en andere grondwerkzaamheden.

In april staat de plaatsing van een betonnen constructie valkbij de stuw Galder op de planning. Dat is een zogeheten duiker waarmee op een later moment de Nieuwe Vrijstromende Mark wordt aangesloten op de huidige Bovenmark (Hoogwatergeul).

Over de twee waterlopen plaatst de aannemer in mei twee fietsbruggen. Daarover kan iedereen vanaf juli tussen Galder en Strijbeek fietsen. Tot die tijd blijven de bruggen echter voor de veiligheid afgesloten. Er wordt namelijk tot en met juli nog hard gewerkt aan de verdere herinrichting van het Markdal. De aanleg van een halfverhard fietspad vanaf de Strijbeekseweg hoort tot de laatste fase van die werkzaamheden.

In april en mei 2024 wordt er ook gewerkt aan een klein stukje fietspad aan de westzijde van de Mark. Dat kan tijdelijk enige hinder veroorzaken. De aannemer kondigt de werkzaamheden tijdig aan en probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Als alles volgens planning verloopt is de herinrichting in juli afgerond. Alleen het aanbrengen van nieuwe beplanting gebeurt op een later moment in verband met het plantseizoen.

Planning planvorming en realisatie Markdal Zuid

Meer informatie

Meer over het project Markdal leest u op het informatieplatform.

Subsidie

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en Interreg Vlaanderen-Nederland

Logo Provincie Noord-Brabant

Partners

Het project is onder andere mogelijk gemaakt door:

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven over het Markdal?
Bij belangrijke ontwikkelingen ontvang je bericht.

 Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Markdal