Markdal

Het Markdal is het beekdal van de Bovenmark, ten zuiden van Breda tot aan de Belgische grens. Het gebied is rijk aan natuur en cultuurhistorie en populair bij wandelaars en fietsers. Het Markdal is het decor van een bijzonder proces. De bewoners en betrokkenen in het gebied hebben de afgelopen jaren zelf het heft in handen genomen om het gebied verder te verbeteren. De plannen hiertoe zijn voorbereid door een burgerinitiatief, georganiseerd in de Vereniging ‘Markdal Duurzaam en Vitaal’. Er ligt inmiddels een voorlopig ontwerp (VO). Vanaf eind september 2022 heeft het waterschap Brabantse Delta het stokje van de Vereniging Markdal overgenomen als trekkende partij in het gebiedsproces. Het waterschap wil de plannen verder uitwerken en na het besluit erover uitvoeren.

Doel

In 2027 willen de provincies in Nederland minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd om het te versterken. Het NatuurNetwerk Brabant(externe link) (NNB) is hier onderdeel van. Het is een netwerk van gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones (natuurstroken langs sloten en beken) met elkaar zijn verbonden. Het beekdal van de Mark is aangewezen als onderdeel van het NNB. Voor het waterschap gaat het met name om de ‘watermaatregelen’. Zowel het beekherstel als ook het hydrologisch herstel van de natte natuurparel (NNP) vormen onderdelen van de opgave “Kaderrichtlijn Water” (KRW). In totaal willen we hier ongeveer 200 hectare nieuwe natuur realiseren met meer biodiversiteit en schoner water, beter bestand tegen klimaatverandering en met een toekomst voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Samenwerking

Het waterschap werkt hier o.a. samen met de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Markdal, gemeente Breda, gemeente Alphen-Chaam, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en bewoners en belanghebbenden in het gebied.

Aanpak

Om de bovenstaande doelen te bereiken moeten gronden in het gebied anders worden ingericht en/of beheerd. Het waterschap wil daarbij zoveel mogelijk verder werken op basis van het Voorlopig Ontwerp dat in 2020 is opgesteld.

Om die inrichting te kunnen realiseren wil het waterschap gronden aankopen of afspraken maken met grondeigenaren. Als er dan binnen het plangebied een aaneengesloten deelgebied van voldoende omvang is om in te richten, wordt voor dat deelgebied een definitief plan opgesteld volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet. Daarna bereidt het waterschap de uitvoering voor.

Zuidelijk deel Markdal

We beginnen met de inrichting van het zuidelijk deel van het Markdal; van de Belgische grens tot aan stuw Galder. Hier is als eerste een aaneengesloten gebied beschikbaar om in te richten. Omdat is gebleken dat er wel wat aanpassingen in het ontwerp uit 2020 nodig zijn, heeft het waterschap in overleg met de direct belanghebbenden een aangepast VO opgesteld. Dit VO is te bekijken op het digitale platform Markdal en werken we nu uit in een definitief ontwerp (DO). Dat legt het waterschap te zijner tijd ter inzage zodat belanghebbenden formeel hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Het waterschap houdt rekening met de volgende planning voor het zuidelijk deel van het Markdal:

Planning planvorming en realisatie Markdal Zuid

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op het digitaal platform Herinrichting Markdal(externe link)

In april 2023 presenteert het waterschap het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Markdal.

Heeft u vragen over het project, dan kunt u ook contact opnemen met het waterschap via mail markdal@brabantsedelta.nl