Belangrijk bericht voor bezoekersMinder parkeerplaatsen op woensdag 19 en vrijdag 21 juni 2024

Op woensdag 19 en vrijdag 21 juni zijn er beperkte parkeermogelijkheden bij kantoor Bouvigne en restaurant Bouvigne Paradijs vanwege verschillende evenementen.

Beoordeling Niet Waterkerende Objecten in de regionale keringen

Waterschap Brabantse Delta is in oktober 2022 gestart met de realisatiefase van het project: Beoordeling Niet Waterkerende Objecten (NWO's) in de regionale keringen

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de veiligheid en het beheer van de regionale waterkeringen binnen haar beheersgebied (186 km). Het waterschap toetst de veiligheid van de regionale waterkeringen aan de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen. Meer informatie hierover vindt u ook op www.brabantsedelta.nl/waterveiligheid.
Het waterschap brengt als beheerder iedere zes jaar verslag uit aan gedeputeerde staten over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn beheer. Het verslag moet een beoordeling van de veiligheid bevatten. 

Voor de trajecten van de Regionale Keringen: Roode Vaart, Dintel, Mark, Markvlietkanaal, Steenbergsche Vliet, Nieuwe Roosendaalsche Vliet en Oude Maasje heeft het waterschap in 2019 een 'Tweede Ronde Toetsing Regionale Keringen'  uitgevoerd. Tijdens deze toetsing zijn niet alle NWO’s voldoende getoetst. Er rest nog een verbeteropgave door het waterschap voor de NWO’s die 'geen oordeel' of 'onvoldoende oordeel' hebben gekregen.

Te controleren waterkeringen van waterschap Brabantse Delta
Te controleren regionale waterkeringen van waterschap Brabantse Delta

 

Voorbeeldprofiel van een waterkering
Voorbeeldprofiel van een waterkering

Wat zijn Niet Waterkerende Objecten?

Onder Niet Waterkerend Objecten worden alle objecten verstaan die binnen de beschermingszone van de waterkering liggen en niet bijdragen aan het waterkerend vermogen van de waterkering.
Bij dit project gaat het om de volgende categorieën Niet Waterkerende Objecten:
- Leidingen
- Gebouwen
- Bomen en begroeiing 

Definitiefase project

Om de verbeteropgave in te vullen heeft het waterschap een nieuw project opgestart genaamd: Beoordeling Niet Waterkerende Objecten (NWO's) in de regionale keringen. Eind 2021 is men gestart met het inventariseren van de NWO's en opstellen van een Plan van Aanpak.

Categorie Leidingen

In een vroeg stadium heeft het waterschap alle betrokken leidingbeheerders benaderd om gegevens aan te leveren over hun leidingen. Tevens is uitgelegd waarom het waterschap deze gegevens nodig heeft. Per brief is dit alles daarna ook nog met de leidingbeheerders gedeeld. Periodiek is er afstemming tussen beide partijen over de voortgang. Het waterschap en de leidingbeheerders trekken samen op om alle benodigde leidinggegevens boven water te krijgen. Formeel staan de leidingbeheerders zelf aan de lat om de benodigde gegevens tijdig aan te leveren aan het waterschap. In de praktijk blijkt dat een snelle voortgang erg gebaat is met een goede samenwerking. Het aanlevertraject voor de gegevens is ingedeeld in twee deeltrajecten namelijk:
deeltraject 1: aanleveren van de ligging van de leidingen
deeltraject 2: toetsing van de leidingen

Categorie Gebouwen en Bomen (begroeiing) 

Per categorie is een overzicht gemaakt van de status van de verschillende objecten
Afhankelijk van deze status wordt de eigenaar/gebruiker van het object per brief inhoudelijk geïnformeerd over het project. Indien nodig wordt een huisbezoek gepland om nader af te stemmen of situaties in te meten.

Realisatiefase project

Inmiddels zijn we bezig met de realisatiefase en zijn we zover dat we per categorie NWO in gesprek zijn met beheerders, gebruikers en/of eigenaren om voldoende gegevens te verzamelen om de verbeteropgave af te ronden. Tevens is de aanbestedingsprocedure afgerond voor de inhuur van een adviesbureau die het waterschap bij de project ondersteunt.

 

IV-Infra

Ingenieursbureau IV-Infra helpt het waterschap met het verzamelen van de informatie en het uitvoeren van de toetsingen. In opdracht van het waterschap start IV-Infra eind januari/begin februari 2023 met de huisbezoeken van eigenaren of gebruikers met NWO-objecten binnen de beschermingszone van een betreffende regionale kering

Projectplanning:

Fase

Start

Eind

Definitiefase:

Nov. 2021

Sept. 2022

- Inventarisatie van de NWO- objecten;

- Opstellen van het Plan van Aanpak.

Realisatiefase:

Okt. 2022

Dec. 2023

- Uitvoeren van de aanbestedingen van de NWO-objecten;

- Leidingbeheerders benaderen, afspraken maken over vervolgplanning.

- Uitvoeren beoordelingen NWO-objecten

- Opstellen rapportages

Nazorgfase:

Jan. 2024

Apr. 2024

-  Projectevaluatie

Gewenste resultaat verzamelde gegevens en uitgevoerde toetsingen

Alle NWO’s die bij de tweede ronde toetsing geen oordeel of een onvoldoende oordeel kregen zijn getoetst, zodat inzichtelijk is wat de verbeteropgave is voor de NWO typen: leidingen, gebouwen en bomen (begroeiing).
Als resultaat worden de volgende producten opgeleverd:
•    Rapportage Leidingen
•    Rapportage Gebouwen
•    Rapportage Bomen en begroeiing 
•    Eindrapportage met samenvatting resultaten 
•    GIS-applicatie met geografisch overzicht van locaties, status/voortgang  per object