Waterschap Brabantse Delta is betrokken bij de wegverbreding A27 voor het tracé Houten – Hooipolder. Voor deze verbreding, op initiatief van Rijkswaterstaat, worden in de toekomst enkele watergangen en een klein stukje dijk aangepast. Verder is verlegging van enkele rioolwaterpersleidingen noodzakelijk.

Interactieve tracékaart A27
Rijkswaterstaat heeft een interactieve tracékaart ontwikkeld voor de verbreding van de A27 tusse

Het gaat om de rioolwaterpersleidingen Raamsdonk Dorp naar het rioolgemaal Raamsdonksveer en vanaf daar naar de rioolwaterzuivering (Rwzi) Dongemond in Oosterhout. Ook andere leidingbeheerders moeten kabels en leidingen verleggen en hebben daartoe in maart een projectovereenkomst getekend.

Interactieve kaart

Voor een goede informatievoorziening voor alle betrokkenen en om inzicht te geven in de actuele stand van zaken, heeft Rijkswaterstaat een online platform gelanceerd. Daar staat onder andere informatie over het verleggen van de kabels en leidingen. Om een beeld te geven van het uiteindelijke tracé, bevat de website een interactieve tracékaart waarop de huidige en toekomstige situatie kan worden bekeken.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op: www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.