Waterschap Brabantse Delta is betrokken bij de wegverbreding A27 voor het tracé Houten – Hooipolder. Voor deze verbreding, op initiatief van Rijkswaterstaat, worden in de toekomst enkele watergangen en een klein stukje dijk aangepast. Verder is verlegging van enkele rioolwaterpersleidingen noodzakelijk.