Samen met bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten werkt het waterschap de komende jaren aan het oplossen van ‘oude’ Keurovertredingen die ontstaan zijn vóór 2013. Dit project heet “Sloten, Oevers en Dijken op Orde”.

Om situaties in dit project op te kunnen lossen, zijn beleidsregels vastgesteld. In de meeste gevallen kan het waterschap de overtredingen oplossen door een vergunning te verlenen. Dit kan in situaties die geen grote negatieve gevolgen hebben voor sloten, oevers en dijken. Het oplossen van de keurovertredingen verloopt in verschillende fasen tot eind 2021. Het project speelt zich af in West- en Midden-Brabant: het hele beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Bekijk de beleidsregels. Lees meer over het project Sloten, Oevers en Dijken op Orde.

Ontvangt u een brief over een vergunning?

Is er op of rondom uw perceel sprake van een Keurovertreding van vóór 2013 en heeft de overtreding geen grote negatieve gevolgen voor sloten, oevers en dijken? Dan ontvangt u daarover een brief van het waterschap over een vergunning.

Naast het project gaan de reguliere werkzaamheden voor het controleren van de veiligheid en de goede aan- en afvoer van water in Brabant natuurlijk door. Ziet het waterschap een ‘nieuwe’ overtreding, ook dan zal het waterschap hierover met u in gesprek gaan. Dit hoort dan weliswaar niet binnen het project, maar heeft inhoudelijk hetzelfde doel: Samen zorgen voor droge voeten en een veilige leefomgeving.

  Videopresentatie

  In de onderstaande videopresentatie vertellen wij u meer over het project Sloten, Oevers en Dijken op Orde, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het verlenen van vergunningen.

  Tip: klik op play (het driehoekje) en daarna op het YouTube logo om de video groter op uw scherm te bekijken. 

  Wanneer kan een vergunning worden verleend?

  In de beleidsregels is opgenomen óf en hoe het waterschap een activiteit of handeling kan vergunnen. Het doel van deze beleidsregels is om een algemene lijn aan te geven in de vergunningverlening. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om af te wijken van deze algemene lijn. Bijvoorbeeld als het zou leiden tot onredelijke situaties of een ongewenste waterhuishoudkundige situatie. In de beleidsregels zijn per situatie toetsingscriteria opgenomen. Als de situatie aan deze toetsingscriteria voldoet, dan kan de vergunning verleend worden. Hieronder leggen we uit wat de toetsingscriteria zijn. Bekijk ook de korte filmpjes voor meer uitleg.

  De toetsingscriteria bij watergangen (sloten) zijn:

  1. Regulier onderhoud is verzekerd; de watergang kan bereikt worden voor bijvoorbeeld maaien van het talud en de sloot. Bekijk het filmpje
  2. Buitengewoon onderhoud is verzekerd; het moet mogelijk zijn om een beschoeiing te vervangen of de sloot te baggeren. Een beschoeiing is een constructie (meestal van houten paaltjes) die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. Bekijk het filmpje
  3. De ontvangstplicht van maaisel en specie is verzekerd; Dit is de plicht voor perceeleigenaren grenzend aan sloten om maaisel en specie van het maaien en baggeren in ontvangst te nemen op hun terrein. Bekijk het filmpje
  4. Waterbergingscapaciteit van de watergang is verzekerd. De hoeveelheid water die een sloot kan opnemen mag niet te veel afnemen door hetgeen in de sloot of op het talud is geplaatst. Bekijk het filmpje

  Hoe krijgt u een vergunning?

  U ontvangt van het waterschap een brief als u in aanmerking komt voor een vergunning. Bij de brief krijgt u een concept-vergunning met een luchtfoto of situatietekening die u kunt controleren op de juistheid van de gegevens. Bij deze concept-vergunning is ook een antwoordformulier gevoegd waarop u kunt aangeven of u deze vergunning wilt aanvragen. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier ook daadwerkelijk terugstuurt naar het waterschap. Vervolgens ontvangt u de definitieve vergunning en wordt de vergunning digitaal gepubliceerd in het waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze publicaties zijn ook via de website van het waterschap te bereiken. Bij de definitieve vergunning ontvangt u een folder met uitleg over de vergunning. Als er geen bezwaren worden ingediend is de vergunning na zes weken definitief.

  Ontwikkelingen in uw buurt volgen?

  Via de app ‘Over uw buurt’ kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van overheidsorganisaties in uw buurt. Download de app ‘Over uw buurt’ of meldt u aan voor de e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. De berichten gaan over (water)vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals een verbouwing van een huis of terrasvergunning. Maar denk ook aan het verbod op beregenen uit de sloot of plannen voor nieuwe natuur. U kunt via deze app ook de aanvragen van uw buren volgen. Soms hebben hun plannen of vergunningen gevolgen voor u en heeft u recht op nadeelcompensatie. Lees meer over nadeelcompensatie.

  Resultaat

  Eind 2021 moeten sloten, oevers en dijken weer op orde zijn doordat overtredingen bijvoorbeeld via een vergunning opgelost zijn. In gevallen waarbij de aan- en afvoer van water niet voldoende gegarandeerd is of als de waterveiligheid in het geding komt, moet de overtreding beëindigd worden.

  Veel gestelde vragen

  Ook handig om te weten

  Contact

  Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?