Privacyverklaring Wet Politiegegevens

Bij het waterschap Brabantse Delta zijn buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst (boa’s). Boa’s zijn bevoegd om politietaken uit te voeren, zoals het opsporen van bepaalde strafbare feiten. Bij het waterschap moet je dan denken aan overtredingen van de Keur (Keur waterschap Brabantse Delta 2015).

Wanneer een boa persoonsgegevens verwerkt voor zijn politietaak dan moet hij zich houden aan de regels van de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens voor boa’s (Bpg boa). Op deze pagina vind je meer informatie over hoe het waterschap met de verwerking van politiegegevens omgaat.  

Politiegegevens verwerken

Politiegegevens zijn persoonsgegevens die worden verwerkt speciaal voor de politietaak. Met “verwerken” is bedoeld alle handelingen die je kunt verrichten met gegevens zoals verzamelen, aanpassen, inzien, verwijderen, bewaren een doorgeven.

Het waterschap mag niet zomaar jouw politiegegevens verwerken. Voor de verwerking van de politiegegevens moet de boa beoordelen of het wel echt noodzakelijk is dat hij deze gegevens verzamelt. Hij moet zich afvragen of het ook met minder gegevens kan of dat hij zijn doel op een andere manier kan bereiken zonder het verzamelen van persoonsgegevens.

Grondslag 

Het waterschap mag politiegegevens alleen verwerken als deze onder een in de Wpg genoemde grondslag vallen. Bij het waterschap is de meest gebruikte grondslag: de verwerking is nodig voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Denk daarbij aan het opsporen van overtredingen van de Keur en overtredingen van milieuwetgeving. Een andere grondslag is dat politiegegevens worden verwerkt voor een specifiek onderzoek.

Toegang tot en delen/doorgeven van politiegegevens 

Alleen medewerkers van Brabantse Delta die voor hun functie bij het waterschap de politiegegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien/gebruiken die noodzakelijk zijn voor hun werk.

Het waterschap schakelt soms derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden verwerken soms ook politiegegevens namens het waterschap. Een verwerker mag niet zelf bepalen waarvoor de politiegegevens worden gebruikt en mogen de gegevens ook niet doorgeven als het waterschap daar geen opdracht voor geeft. Het waterschap heeft afspraken gemaakt met deze partijen over de verwerking van de politiegegevens.

Binnen het gebied van de Wpg mogen en moeten we soms politiegegevens doorgeven aan andere boa’s of medewerkers van de politie die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Jouw rechten 

De Wpg geeft je een aantal rechten wanneer het waterschap jouw politiegegevens verwerkt. Je hebt het recht om je gegevens in te zien. Je kunt vragen welke gegevens het waterschap van jou heeft, waarvoor ze gebruikt worden en hoelang ze bewaard worden. Zijn jouw gegevens niet juist of niet noodzakelijk dan kun je om aanpassing of verwijdering vragen.

Wil je gebruik maken van deze rechten? 

Doe dan een verzoek om je politiegegevens te mogen inzien. Gebruik het volgende online formulier “Inzien persoonsgegevens”

Er kunnen omstandigheden zijn waarom we niet aan jouw verzoek kunnen voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het verstrekken van de persoonsgegevens nadelige gevolgen heeft voor het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten. In de Wpg is vastgelegd wanneer we niet aan jouw verzoek hoeven te voldoen.

Bewaren van gegevens 

De Wpg geeft regels voor het bewaren van politiegegevens.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen “verwijderen” van gegevens en “vernietigen” van gegevens:

  • Verwijderen: gegevens blijven bewaard maar de toegang tot de gegevens wordt beperkt tot slechts enkele medewerkers. 
  • Vernietigen: gegevens worden definitief gewist.  

Verwijderen

Politiegegevens die we verwerken voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak verwijderen we vijf jaar na de datum van de eerste verwerking. Politiegegevens die we verwerken voor een specifiek onderzoek verwijderen we een half jaar nadat het doel van de verwerking is bereikt.

Vernietigen

Na verwijdering van de gegevens bewaren wij de gegevens nog vijf jaar in ons archief. Daarna worden de gegevens vernietigd.   

Functionaris gegevensbescherming 

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heb je vragen aan de FG, stel deze dan via het online contactformulier.