Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Roosendaal en de stichting ‘Kasteel van Wouw’ werken samen aan het project ‘Reconstructie kasteel van Wouw’. Kasteel van Wouw wordt aantrekkelijk voor wandelingen en waterberging. De gemeente Roosendaal is trekker van het project. Het waterschap neemt deel in het projectteam en brengt haar specialistische kennis in (hydrologie, ecologie, beheer, bediening en onderhoud). Tevens draagt het waterschap financieel bij aan de waterhuishoudkundige aspecten van het project.

Voorbeeld van het herstelde kasteel van Wouw geshowd door bestuurder waterschap en wethouder gemeente Roosendaal

Aanpak

Het kasteel van Wouw heeft grote archeologische waarde. De slotgracht rond het kasteel wordt na vierhonderd jaar weer in ere hersteld. Deze slotgracht gaat daarbij dienst doen om tijdens droogte water vast te houden en tijdens wateroverlast water op te vangen. Om de waterstanden goed te regelen legt waterschap Brabantse Delta een automatisch bedienbare stuw aan in de Smalle Beek. Verder wordt langs de slotgracht een Ecologische verbindingszone (natuurlijke zone) aangelegd die verderop gelegen ‘stapstenen’ (waterpoeltjes) met elkaar verbindt. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren.


Vanwege de archeologische waarde is de Stichting ‘Kasteel van Wouw’ nauw betrokken bij dit project. Behalve de gracht, worden ook de verdedigingswallen en de resten van funderingen van de hoektorens en poorten hersteld of zichtbaar gemaakt. Naast deze waterstaatkundige maatregelen die worden geregeld richt de gemeente wandelpaden in en ondersteunt de Stichting Kasteel van Wouw, met het aanbrengen van educatie-objecten in het project.

Resultaat

Er komen twee verbindingen over de gracht, zodat de wal waar het kasteel ooit stond bereikbaar blijft voor wandelaars. In goed overleg met de stichting wordt er een routing gemaakt met informatieborden. Als alles gerealiseerd is, blijft het geheel toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, waardoor er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie.

Periode

Het project bestaat uit twee fasen namelijk: de voorbereidingsfase: 1 januari 2020 t/m 31 mei 2021 en de uitvoeringsfase van 22 juni t/m 31 december 2021.

Subsidie

Het waterschap levert een financiële bijdrage van € 175.000,- (incl. btw) aan de gemeente Roosendaal voor het realiseren van waterschapsdoelen.

De provincie Noord-Brabant stelt subsidies beschikbaar voor dit project.

Locatie