Een belangrijke mijlpaal voor aannemers KWS, Martens en Van Oord en waterschap Brabantse Delta.

Twee jaar na de start van de realisatie zijn alle regionale keringen op 1 april ‘dijk veilig’. Een belangrijke mijlpaal voor aannemers KWS, Martens en Van Oord en waterschap Brabantse Delta. Het klimaat verandert. Door stijging van de zeespiegel en extremer weer wordt de kans op overstromingen en wateroverlast in Nederland groter. Daarom moeten de **regionale keringen in 2024 voldoen aan de nieuwste waterveiligheidsnormen. Dat is gelukt. In het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ zijn de dijken in de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda en Drimmelen over een traject van zo’n 15 kilometer verbeterd.

Wat hebben we gedaan? 

In iedere gemeente zijn vele kilometers dijk opgehoogd en verbreed met zand en klei. Vanuit het oogpunt duurzaamheid is meer dan tachtig procent van het materiaal aangevoerd per schip. Daarmee is ook hinder in bewoond gebied zoveel mogelijk beperkt. Op verschillende plaatsen zijn damwanden aangebracht. En om te voorkomen dat er water onder de dijk doorloopt (piping), zijn op diverse plekken schermen diep in de grond geplaatst. En in de haven van Terheijden is een keerwand neergezet. De resterende werkzaamheden ‘aan land’ zoals op- en afritten, bestrating (stoepen, asfalt), paden en straatmeubilair zijn in de loop van dit jaar afgerond. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiligheid. 

Anco Sneep, dagelijks bestuurder bij waterschap Brabantse Delta: "Ik ben trots op deze mijlpaal, maar het werk aan onze dijken is nooit af. Door klimaatscenario’s, ontwikkelingen rond de dijken en nieuwe inzichten zullen we de dijken steeds weer op sterkte moeten houden en brengen. De laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten steeds beter worden beschermd tegen hoogwater." 

 

**Regionale waterkeringen beschermen ons land tegen binnenwater uit de vele meren, kleine rivieren en kanalen. In Midden- en West Brabant zijn dat onder andere de Mark, Dintel en Vliet. Primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. In Midden- en West Brabant zijn dat onder andere de Amer(tak), Bergsche Maas en Hollands Diep.