Schone Maaswaterketen

Het Maasstroomgebied kan en moet schoner. De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. Waterkwaliteit wordt een steeds belangrijker thema en dus is het van belang dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en rijk op dit thema samenwerken en hun kennis en expertise bundelen. Ze richten zich daarbij op microverontreinigingen die via afvalwaterstromen in het milieu terecht komen. Ook werken ze samen met andere initiatieven in binnen- en buitenland die de Maas schoner willen maken. De aanpak bevat de hele keten: van bron van de verontreiniging tot levering van drinkwater uit de kraan.

Start project Schone Maaswaterketen
Schone Maaswaterketen

Aanpak

De samenwerking is in 2015 gestart met twee praktische onderzoeken:

  1. Het onderzoeken van een innovatieve methode (PACAS) om medicijnresten en andere microverontreinigingen op zuiveringen te verwijderen tegen zo laag mogelijke kosten.
  2. Het in beeld brengen van de positieve gevolgen van het toepassen van de PACAS techniek op de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie.

Beide onderzoeken zijn in 2018 afgerond en de rapporten zijn te lezen op www.schonemaaswaterketen.nl. Vervolgens hebben de waterketenpartners vijf beloften uitgesproken: 

  • We maken de Maas schoner 
  • We beschouwen de hele keten, van bron tot zuiveren 
  • We zetten in op internationale samenwerking 
  • We zoeken naar optimalisatie van maatregelen binnen het Maasstroomgebied 
  • We werken samen met alle belanghebbenden 

 
Deze vijf beloften vormen de basis voor de vernieuwde samenwerking en het werkprogramma 2019-2021. Dit nieuwe werkprogramma bestaat uit verschillende projecten die zich richten op medicijnresten, opkomende stoffen en andere organische microverontreinigingen die via afvalwater in het oppervlaktewater en grondwater terecht komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar mogelijkheden om de bronnen van verontreinigingen te verminderen als naar de opties om aan de kant van de afvalwaterzuivering en de drinkwaterbereiding extra zuivering te realiseren. Door resultaten en ervaringen uit de projecten te bundelen met kennis en inzichten uit landelijke programma’s werken de partners aan een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied.

Resultaat

Gezamenlijk streven de betrokken organisaties naar technische en sociale innovaties, maar ook naar meer kennis over de invloed van nieuwe verontreinigingen in stedelijk afvalwater en oppervlaktewater. Het doel is een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied om de belasting met organische microverontreinigingen terug te dringen. Een keten- en bronaanpak heeft uiteindelijk de voorkeur, waarbij in de hele keten maatregelen worden genomen en voorkomen wordt dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen. De aanpak van microverontreinigingen heeft de steun van de minister van Infrastructuur en Milieu, die het onderwerp in de zomer van 2015 nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld in haar brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerking

Uniek is dat alle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan. De elf maaswaterketenpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

Planning

Het project startte officieel op 29 oktober 2015. In april 2018 zijn de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd. De drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  hebben toen via vijf toekomstbeloften de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen voortgezet. Het werkprogramma 2019-2021 heeft als doel om te komen tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied.

Locatie

De praktijkproef heeft van juli 2016 tot en met juni 2017 plaatsgevonden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht (Waterschap Rivierenland).