Op 15 juni start na vele jaren voorbereiding de uitvoering voor natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat. Bestaande natuur wordt behouden en hersteld en er komt ook nieuwe natuur bij. 

Handmatig plaggen start werk Westelijke Langstraat

Een bijzonder natuurgebied

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat, 650 ha. groot. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een markant en nat gebied. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Om deze achteruitgang te stoppen wordt de komende jaren natuur behouden en hersteld. Er komt ook nieuwe natuur bij. 

Cecile Franssen, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: "Na lang ploeteren met elkaar en op papier, gaan we eindelijk ploeteren in de grond. Een verdere stap om een mooi natuurgebied te realiseren, waar biodiversiteit door kan ontwikkelen en het watersysteem beter wordt."

Provincie Noord-Brabant werkt deze natuurontwikkelingsplannen uit. Dit doet zij samen met de projectpartners waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk. Zij spraken in eerdere fasen van het project met belangenorganisaties en bewoners over hun wensen voor natuur, wonen, werken, recreëren en cultuurhistorie. In de uitvoering wordt hier rekening mee gehouden. 

Graven, plaggen, stuwen en duikers

Eén van de maatregelen is het realiseren van een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater  in het gebied blijft. Daarvoor zijn aanpassingen aan de waterhuishouding nodig. Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven voert de werkzaamheden uit. Zij graven nieuwe watergangen (sloten) en maken een aantal bestaande watergangen breder of dieper. Er komen ook nieuwe dammen, stuwen en duikers. Ongeveer 50 hectare grond wordt geplagd, te beginnen rondom de Eendenkooi. Plaggen is het afgraven van ongeveer 20 cm bovengrond, waardoor de grond schraler wordt en oude onderliggende zaden tot ontwikkeling komen. Voor de graaf- en plagwerkzaamheden worden graafmachines ingezet. Trekkers met karren en vrachtwagens voeren de grond af. De aannemerscombinatie volgt een ecologisch werkprotocol dat rekening houdt met de bestaande planten en dieren en de toekomstige natuur.

Startmoment in aangepaste vorm

Op 7 juni kwamen vertegenwoordigers van de projectpartners en de directeuren van de aannemerscombinatie samen voor het officiële startmoment. De bestuurders hebben aan de Vrouwkensvaartsestraat als symbolische start van het werk alvast een stukje handmatig geplagd. In het najaar wordt de start uitgebreider gevierd samen met bewoners, indien de coronasituatie het toelaat. 

Waar wordt gewerkt?

Het gebied is opgedeeld in 14 deelgebieden en de werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. De werkzaamheden starten aan de kant van de Binnenbijster in deelgebieden 1, 2 en 8 (het groene gebied in de bijgevoegde kaart). De oranje gebieden komen later dit jaar aan de beurt. De rode gebieden 10, 11 en 13 staan voor 2022 op de planning. 

We voeren de werkzaamheden in de Westelijke Langstraat in drie fases uit
BouwApp

Overlast en omleidingen

De werkzaamheden worden met zo min mogelijk overlast uitgevoerd, maar vanwege het leggen van duikers onder wegen door, worden verschillende wegen tijdelijk afgesloten. Afsluitingen en omleidingen worden gepubliceerd via het Weekblad Waalwijk en de BouwApp. Meer informatie en contactgegevens staan op de projectpagina. Ga naar de projectpagina

Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Gemeente Waalwijk, MvO en Van der Ven, Staatsbosbeheer