Westelijke Langstraat

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.

Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

Project Westelijke Langstraat

In de Westelijke Langstraat wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur. Naast de bestaande natuurgebieden komt er natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 ha op den duur de bestemming natuur.

Om de bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen zijn o.a. aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied nodig. Naast de natuurdoelstellingen is voldoende ruimte en aandacht voor wonen, werken en recreëren. Ook is er oog voor bijzondere cultuurhistorie in het gebied, zoals het slagenlandschap.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Participatie en samenwerken

De partijen die dit project uitvoeren (waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en de provincie) doen dit samen met de omgeving. Met belangenorganisaties en bewoners uit het gebied wordt gesproken over hun wensen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Hiermee wordt rekening gehouden als dit past binnen de uitgangspunten van het project.

Natura-2000

De Westelijke Langstraat ligt op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden. Dit zorgt ervoor dat in het gebied bijzondere natuur voorkomt. Daarom is het gebied aangewezen als Natura-2000 gebied en als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit te behouden. De maatregelen die uitgevoerd moeten worden, staan beschreven in het Natura-2000 beheerplan. Medio 2021 moet de achteruitgang van de natuur in de Natura-2000 gebieden worden omgebogen naar een vooruitgang van de natuur. Dit betekent o.a. dat de agrarische percelen binnen de Natura-2000 grens ingericht worden als natuur. 

Natuurnetwerk Brabant

De percelen in de Langstraat die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB) worden ook ingericht als natuur en grenzen veelal aan het Natura-2000 gebied. De percelen moeten in 2027 klaar zijn.
Op de website van de provincie Noord-Brabant staat meer informatie over Natuurnetwerk Brabant

Stappenplan Westelijke Langstraat

In 2021 moeten de herstelmaatregelen uitgevoerd zijn. Dit betekent dat er een aantal officiële stappen doorlopen moet worden. 

2017

  • Notitie reikwijdte en Detail (NRD), omschrijft welke scenario's van natuurontwikkeling we uitwerken in het MER

2018

  • Milieu Effect Rapportage (MER), omschrijft in verschillende scenario's de gevolgen van de natuurherstel op de omgeving
  • Inrichtingsplan, omschrijft de maatregelen op perceel niveau
  • Provinciaal Inpassingsplan (PIP), legt de toekomstige bestemming van de percelen vast met inspraakmogelijkheid

2019

  • Voorbereiding uitvoering

2020

  • Schop in de grond, de werkzaamheden starten. En voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt opdracht gegeven aan een aannemer.

Planning Westelijke LangstraatBekijk de infographic Stappenplan Westelijke Langstraat

Grondeigenaren

Er zijn verschillende manieren om natuur te realiseren in het gebied. Zo kunnen grondeigenaren zelf natuur realiseren op hun eigendom, ruilen en verkopen tegen volledige schadeloosstelling. Bent u grondeigenaar en heeft u ideeën over de toekomst van het gebied? Wilt u meer informatie over eventuele zelfrealisatie, ruilen en verkoop van grond?

Neem dan contact op met Peter Buster op telefoonnummer (073) 681 2812 of mail westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van project Westelijke Langstraat?

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief

 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl