Westelijke Langstraat

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.

Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

Project Westelijke Langstraat

In de Westelijke Langstraat wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur. Naast de bestaande natuurgebieden komt er natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 ha op den duur de bestemming natuur.

Om de bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen zijn o.a. aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied nodig. Naast de natuurdoelstellingen is voldoende ruimte en aandacht voor wonen, werken en recreëren. Ook is er oog voor bijzondere cultuurhistorie in het gebied, zoals het slagenlandschap.

Fasering

In juni 2021 zijn de werkzaamheden gestart. Het project bestaat uit drie fasen. We zitten nu in projectfase 1.

  • Fase 1 - nu: deelgebieden 1, 2, 3 en 8 (groen)
  • Fase 2 - najaar 2021: deelgebieden 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 12 (oranje)
  • Fase 3 - 2022: deelgebieden 10, 11 en 13 (rood)
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Samenwerken

De partijen die dit project uitvoeren (waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en de provincie) doen dit samen met de omgeving. Met belangenorganisaties en bewoners uit het gebied wordt gesproken over hun wensen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Hiermee wordt rekening gehouden als dit past binnen de uitgangspunten van het project.

De realisatie van het project is in handen van de aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven.

Bouwapp

Tijdens de uitvoering maken we gebruik van de BouwApp. Via deze app informeren we je over de stand van zaken, bereikbaarheid, omleidingen en hinder. We geven een kijkje ‘achter de bouwhekken’ en je kunt makkelijk contact met ons opnemen als je vragen of opmerkingen hebt.

De BouwApp is als volgt op je mobiele telefoon of tablet te downloaden:
• Scan de QR-code, of ga naar de App store om de app gratis te downloaden.
• Zoek in de app naar ‘Westelijke Langstraat’
• Open het project en klik op ‘volgen’
• Selecteer betreffende doelgroep

Video's Westelijke Langstraat

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Zeker een video! Bekijk hieronder de animatie over het waarom en het hoe van project Westelijke Langstraat en volg de voorbereidingen en het werk in uitvoering.

Watergang bij Waspikse Dijk

Natura-2000

De Westelijke Langstraat ligt op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden. Dit zorgt ervoor dat in het gebied bijzondere natuur voorkomt. Daarom is het gebied aangewezen als Natura-2000 gebied en als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant(externe link) (NNB). Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit te behouden. De maatregelen die uitgevoerd moeten worden, staan beschreven in het Natura-2000 beheerplan. 

Natuurnetwerk Brabant

De percelen in de Langstraat die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB) worden ook ingericht als natuur en grenzen veelal aan het Natura-2000 gebied. De percelen moeten in 2027 klaar zijn.
Op de website van de provincie Noord-Brabant staat meer informatie over Natuurnetwerk Brabant(externe link)

Grondeigenaren

Er zijn verschillende manieren om natuur te realiseren in het gebied. Zo kunnen grondeigenaren zelf natuur realiseren op hun eigendom, ruilen en verkopen tegen volledige schadeloosstelling. Ben je grondeigenaar en heb je ideeën over de toekomst van het gebied? Wil je meer informatie over eventuele zelfrealisatie, ruilen en verkoop van grond?

Mail dan naar westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl