Boeren en grondeigenaren in Brabant kunnen vanaf 11 maart gebruikmaken van de provinciale Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Waterschap Brabantse Delta stelt samen met de andere Brabantse waterschappen, provincie en veel gemeenten met deze regeling subsidie ter beschikking voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op agrarische gronden. Het waterschap stimuleert daarbij initiatieven voor klimaatadaptatie, schoon en gezond water en het verbeteren van de natuur, onder andere langs sloten, beken en op dijken.

Klimaat, natuur en schoon water

Afhankelijk van het gebied en het landschapstype leggen de waterschappen de focus op specifieke mogelijkheden die voor subsidie in aanmerking komen. Zo stimuleert waterschap Brabantse Delta initiatieven die bijdragen aan schoner water, het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie) en het verbeteren van de natuur (biodiversiteit). Dat laatste kan bijvoorbeeld ook door gronden op dijken die in eigendom zijn van agrariërs en particulieren bloemrijk in te richten. Dat draagt bij aan meer natuur in en om de dijk en vergroot de aantrekkelijkheid van die dijk. Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft.

Maatwerk

Een boer of grondeigenaar kan via een coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap advies inwinnen over de mogelijkheden in hun streek. De coördinator kan ook helpen bij de aanvraag en de uitvoering. Het waterschap werkt actief mee door de kansen in kaart te brengen en de aanvragen mede te beoordelen.

De afgelopen jaren hebben grondeigenaren en particulieren met subsidie van de vorige regeling natuurstroken (ecologisch verbindingszones) aangelegd. Zij beheren en onderhouden deze zones ook. Op andere plekken hebben grondeigenaren dankzij de vorige regeling oevers verbreed om extra water vast te kunnen houden in tijden van droogte. Bij veel neerslag kunnen deze sloten juist ook het teveel aan water geleidelijk opvangen en afvoeren. Een mooi voorbeeld van klimaatadaptatie.

Hans Peter Verroen, lid dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta: “Het werkgebied van ons waterschap is uniek door de afwisseling van zand en klei. Daar stromen sloten, beken en rivieren doorheen en liggen oevers, kaden en dijken langs. Veel gronden zijn daar in eigendom van particulieren. Die gronden bieden volop mogelijkheden om ze zo in te richten dat ze beter water vasthouden om verdroging tegen te gaan. Met de aanleg van natuurstroken helpen grondeigenaren mee om de natuur in en om het water te versterken. Dat draagt ook bij aan gezond water. Met de bijdrage vanuit het waterschap aan deze subsidieregeling stimuleren wij grondeigenaren om naar de mogelijkheden op hun gronden te kijken. Maatwerk en samenwerking staan daarbij centraal.”

Meer informatie

De provincie Noord-Brabant publiceert op 11 maart de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) op haar website: Stimuleringsregeling landschap, subsidie - Provincie Noord-Brabant