Nadat een ontwerpbesluit bekend is, legt waterschap Brabantse Delta dit voor een periode van zes weken ter inzage. De inzage start op het moment van publicatie. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit zienswijzen kenbaar maken.