Hoe komt de natuur er in het gebied uit te zien?

Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer hebben overeenstemming over de gewenste natuurdoeltypen. Dit is aangegeven op de ambitiekaart. Deze is door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarmee is deze ambitie ook vastgelegd in het provinciale Natuurbeheerplan. Ook de Stuurgroep Noordrand Midden (hierin zitten vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie en Staatsbosbeheer) heeft ingestemd met de ambitiekaart.

De ambitiekaart geeft aan wat voor soort natuur we in welk deel van Noordrand Midden willen realiseren. Het is een ambitie. Er is nog niet exact bepaald hoe de gronden ingericht moeten worden.

  • Deelgebied Weimeren: Groot robuust moeras- en waterplassengebied, ook hoogwaterbergingsgebied.
  • Deelgebied Strijpen/de Berk: Kleinschalig landschap met vochtige graslanden, omringd door bos en houtsingels.
  • Deelgebied Zwermlaken/Kelsdonk: Cultuurhistorisch landschap van natte graslanden met sloten, bossen en natuurakkers.

Er is zeker ruimte om mee te denken voor wat betreft de inrichtingsmaatregelen. De ambitie voor de natuurdoelen ligt vast. De wijze waarop het gebied precies wordt ingericht volgt later. De exacte natuurinrichting is nog niet bekend.

Bekijk de ambitiekaart

Wat gaan jullie aanpassen aan de waterhuishouding?

We gaan de afwatering van de landbouwgronden om het gebied heen leiden. Ook gaan we lokale maatregelen nemen om de waterstanden te verhogen. Andere eventuele aanpassingen zullen concreter worden in het vervolg van het project. 

Hoeveel gaat dit project kosten?

Het totale project kost, inclusief grondaankoop, planvorming, aanpassing van de waterhuishouding en de natuurinrichting, tussen de 24 en 32 miljoen euro (exclusief de versterking van de waterkering in Weimeren). De grondaankoop en de natuurinrichting worden deels gesubsidieerd vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De watermaatregelen worden gesubsidieerd vanuit de STUW (Samenwerkingsovereenkomst Ter Uitvoering Waterdoelen). De resterende kosten worden verdeeld onder Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta. Deze partijen hebben daarover afspraken gemaakt, die vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst.

In hoeverre wordt er rekening gehouden met het huidig landbouwkundig gebruik van percelen binnen en grenzend aan de aangewezen natte natuurparel?

Het waterschap is wettelijk verplicht om met bestaand landbouwkundig gebruik rekening te houden bij het nemen van waterhuishoudkundige maatregelen voor natuurontwikkeling. Dit wordt echter per situatie beoordeeld en is maatwerk. Als niet alle grond in eigendom komt, zal voorafgaand aan de opstelling van het projectplan Waterwet met de betrokkenen worden overlegd over de te nemen maatregelen, compenserende maatregelen en eventuele schadevergoedingen binnen en buiten de natte natuurparel. Vervolgens wordt het plan ter inzage gelegd en, afhankelijk van de inspraakreacties, (gewijzigd) vastgesteld.

In hoeverre wordt er gekeken naar de landbouwkundige percelen grenzend aan de aangewezen natuurparel?

Het waterschap wil met dit project ook kansen benutten om het watersysteem buiten de natuurterreinen voor onder andere de landbouw te verbeteren. Dit gaan we samen met de betreffende eigenaren bespreken.