Provincie Noord-Brabant heeft voor het Natura2000-gebied Westelijke Langstraat een plan gemaakt voor het herstel van de aanwezige Habitats N2000 in het gebied. Dit is gedaan in samenwerking met de Gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en het Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap heeft de uitvoering van fase 1 in 2022 afgerond. Dit betreft de herstelmaatregelen die nodig zijn voor het behoud en de uitbreiding van de aanwezige natuurwaarden. Dit betekent dat voor een gebied van circa 650 hectare de waterpeilen omhoog zijn gegaan of nog gaan.

De komende jaren tot 2027 wordt gezocht naar beheerders voor nog ongeveer 200 hectare van dit natuurgebied. Staatsbosbeheer verzorgt circa 400-450 hectare. Voor de overige gronden worden terreinbeheerders gezocht. Wij denken hierbij aan particulieren, landgoedeigenaren of natuur beherende agrariƫrs of anderen die mee willen doen om dit prachtige natuurgebied te beheren.

De komende jaren worden, wanneer dat kan, grotere beheereenheden aangeboden waarop kan worden ingeschreven door derden.

De toedeling/verkoop van de gronden gebeurt op basis van de gelijkberechtiging. Alle initiatieven die worden voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant, beoordelen wij op basis van twee criteria: de omvang en de kwaliteit van de te realiseren natuur. De prijs van de percelen staat vast en is bepaald door onafhankelijke taxaties op basis van natuurwaarde. De percelen worden ingericht doorgeleverd aan de beheerder.