Waterschap Brabantse Delta wil u zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (een Wob-verzoek) indienen.

Een Wob-verzoek indienen

Iedereen kan een Wob-verzoek indienen bij Waterschap Brabantse Delta. Dit kan bij voorkeur per brief, via het contactformulier of een e-mail. Een Wob-verzoek moet zijn voorzien van uw naam, adres, woonplaats en het onderwerp van uw Wob-verzoek. De datum van ontvangst bij het waterschap geldt als de datum van indiening van een Wob-verzoek.

De inhoud van uw Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gevraagde informatie moet betrekking hebben op onderwerpen die het waterschap Brabantse Delta aangaan.
  • Het onderwerp moet nauwkeurig zijn omschreven. U hoeft alleen het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen, aan te geven. Er hoeven geen concrete documenten te worden genoemd. Is een Wob-verzoek te algemeen geformuleerd, dan kan het waterschap u vragen uw verzoek nauwkeuriger te omschrijven.

Behandeling van uw Wob-verzoek

Het waterschap moet een Wob-verzoek in principe inwilligen. Dat kan vanzelfsprekend alleen als de gevraagde informatie bij het waterschap aanwezig is. Mocht dat niet het geval zijn en het  waterschap weet bij welk ander bestuursorgaan deze informatie wel aanwezig is dan zendt het waterschap uw verzoek door. Het waterschap stelt u hiervan op de hoogte.

Bij de behandeling van uw Wob-verzoek wordt aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) beoordeeld of de informatie geschikt is om openbaar te maken. Zo kan het openbaar maken van informatie worden geweigerd als het gaat om persoonlijke- of vertrouwelijke gegevens. Een Wob-verzoek wordt alleen afgewezen als een uitzonderingsgrond zoals genoemd in de Wob van toepassing is.

Wanneer kunt u een antwoord verwachten?

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, in ieder geval binnen vier weken na de dag van ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken. U ontvangt tijdig een schriftelijke mededeling met de reden van verlenging van het waterschap.   

De beslistermijn kan ook langer zijn als de kans bestaat dat iemand anders bezwaar heeft tegen de openbaarmaking van de gevraagde informatie. Bijvoorbeeld omdat het om gegevens van een persoon of gegevens van een bedrijf gaat. In dat geval moet het waterschap eerst diegene of het bedrijf de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen.

Als het gaat om milieu-informatie gelden er kortere beslistermijnen.

Meer informatie over een Wob-verzoek is te vinden op de website van de overheid