Visie 'Meer dan hoogwaterbescherming alleen'

Het zorgen voor waterveiligheid is één van de kerntaken van het waterschap. Het gaat dan om het reduceren van overstromingsrisico’s tot een acceptabel niveau tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

Om ervoor te zorgen dat we in Midden- en West-Brabant veilig kunnen wonen en werken beheert waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken. Om onszelf te beschermen tegen hoogwater hebben we altijd dijken gebouwd, versterkt en onderhouden. Het voldoen aan wettelijke hoogwaterbeschermingsnormen is daarbij het uitgangspunt. De huidige normen zijn gebaseerd op modellen en metingen en op prognoses over klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen tot 2050.

Het zorgen voor waterveiligheid is tot nu toe vrijwel uitsluitend gericht op het voorkomen van wateroverlast en overstromingen door peilbeheersing en hoogwaterbescherming. Maar in de toekomst krijgen we onder andere door klimaatverandering te maken met grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast en droogte.

De zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met extremer weer (te nat of te droog) en nog onbekende combinaties van weersextremen gaan voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan hoogwater in combinatie met storm en flinke neerslag. Dan is een aanpak op basis van technische beheersing alleen onvoldoende.

Daarom is deze visie op Waterveiligheid geschreven. Hierin staat wat er op de lange termijn op ons afkomt, welke opgaven er liggen en wat onze ambities voor de toekomst zijn. Want het is duidelijk dat onze beheertaak richting 2120 anders wordt. Onze aandacht moet breder zijn dan alleen de waterkeringen (dijken) en het voorkomen van overstromingen. Het vraagt tevens om invloed uit te oefenen op ruimtelijke ontwikkelingen die conflicteren met de ruimtevraag voor water en de kwetsbaarheid voor overstromingen of wateroverlast. En omdat niet alles te voorkomen is, gaat het er ook om de gevolgen van wateroverlast of een overstroming beheersbaar te houden met zo min mogelijk overlast, schade en slachtoffers. En gebieden moeten erna weer snel ‘up & running’ zijn.

We moeten dus de juiste balans vinden tussen investeren in het voorkomen van overstromingen en het leven met overstromingen. Een balans tussen hoogwaterbescherming, gevolgbeperking en herstel. En dat kunnen we niet alleen. In de visie voorzien we daarom een intensieve samenwerking met medeoverheden, maar ook met agrariërs, bedrijven, ngo’s en inwoners in ons gebied.

Lees hier de visie waterveiligheid 'Meer dan hoogwaterbescherming alleen'. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?