Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta bestaan verschillende knelpunten voor vismigratie door barrières die in de loop der tijd zijn neergezet. Veel van deze barrières hebben een waterhuishoudkundige functie, zoals stuwen en gemalen. Het waterschap heeft nu het plan om 3 stuwen in de Molenbeek vispasseerbaar te maken. 

vis kan straks ongehinderd doorzwemmen
Vis kan straks ongehinderd doorzwemmen

Aanpak

In de afgelopen periode hebben we onderzoeken uitgevoerd, alternatieven onderzocht en een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de drie vispassages. De aanpassingen aan en rondom de stuwen in de Molenbeek zijn vastgelegd in een Projectplan. Dit najaar gaan we de huidige plannen uitwerken tot een Definitief Ontwerp. We verwachten de werkzaamheden uiterlijk eind 2021 afgerond te hebben.

Resultaat

Na uitvoering van het project zijn de volgende stuwen in de Molenbeek vispasseerbaar gemaakt: 

1.    Stuw Verdeelwerk:                 bekkenvistrap in bypass 
2.    Stuw Vondellaan:                   bekkenvistrap in hoofdloop 
3.    Stuw Oostelijke Havendijk:    De Wit-vispassage

Plattegrond vispassages Molenbeek
Plattegrond vispassages Molenbeek

In de toekomstige situatie zijn de drie stuwen tweezijdig vispasseerbaar voor vissen. Dit is van belang voor de verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot en kunnen vissen hun gewenste paai- of opgroeigebieden bereiken. 

Projectplan

Het projectplan lag van 11 augustus tot en met 22 september 2020 ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta. Belanghebbenden hebben in deze periode door middel van een zienswijze op het plan kunnen reageren. Het waterschap gaat in gesprek met belanghebbenden die op het plan hebben gereageerd en beantwoordt de reacties in een nota van zienswijzen. Deze nota van zienswijzen wordt samen met het projectplan behandeld door het algemeen bestuur van het waterschap. Dit gebeurt naar verwachting eind 2020. Als het algemeen bestuur akkoord is wordt het projectplan definitief, waarna nog 6 weken beroep kan worden ingesteld, met eventueel de mogelijkheid voor hoger beroep.

Wat merkt u ervan?

Stuwen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. De vispassages zijn zodanig ontworpen dat deze geen effect hebben op het waterpeil in de Molenbeek. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen de aannemer en het waterschap eventuele overlast te beperken.