Het waterschap kijkt vooruit naar wat er de komende jaren nodig is om te zorgen voor voldoende en schoon water. Ook het beperken van wateroverlast en het voorkomen van overstromingen is een belangrijke taak van het waterschap. Daarvoor maakt het waterschap plannen. Het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is zo´n plan. 

Wat is een waterbeheerprogramma?

Om al dat werk aan het water goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om goed te plannen. Dat betekent vooruit kijken, doelen stellen, onderzoek doen naar wat we kunnen bereiken met bepaalde maatregelen. Maar ook berekeningen maken om te bepalen wat die maatregelen kosten. Ook dat is belangrijk omdat alle huishoudens, bedrijven en grondeigenaren in Nederland meebetalen aan het waterbeheer. Het waterschapsbestuur neemt in het eerste kwartaal van 2021 een besluit over het waterbeheerprogramma. Tot die tijd werkt het waterschap volgens het waterbeheerplan 2016 – 2021.

Participatie

De kennis en mening van iedereen die belang heeft bij het waterbeheer is belangrijk voor het Waterbeheerprogramma. Daarom hebben al veel belanghebbenden hun inbreng geleverd tijdens interviews en andere bijeenkomsten die zijn georganiseerd als onderdeel van een uitgebreid participatietraject. Daarnaast is er een online enquête gehouden om zoveel mogelijk inwoners te bereiken die we nog niet hadden gesproken in de georganiseerde bijeenkomsten. De resultaten van dit participatietraject heeft het waterschap gebruikt voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten.

Met deze nota zet het waterschap een volgende stap in het proces om tot een uitgebalanceerd programma te komen. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een klimaatbestendig en robuust watersysteem te hebben.

Uitgangspunten voor het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027

Het waterschap heeft voor het Waterbeheerprogramma een uitgebreid participatietraject doorlopen. Uit de opbrengsten van dat traject zijn uitgangspunten geformuleerd die de basis gaan vormen van het ontwerp-Waterbeheerprogramma. Het waterschap presenteert dat ontwerpprogramma in het voorjaar van 2021. Het algemeen bestuur stelt het daarna vast.

Water langer vasthouden

Centraal bij die uitgangspunten staat het werken aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem. Daarbij komt de focus te liggen op het vasthouden en infiltreren van water. Ook het verdelen van het beschikbare  grond- en oppervlaktewater zijn onderwerpen die opgenomen worden in het Waterbeheerprogramma. Dat geldt ook voor de plannen om te werken aan een goede waterkwaliteit.

Klimaat & duurzaamheid

Een pijler die niet ontbreekt in het Waterbeheerprogramma is het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Het waterschap werkt daar nu al aan. In de komende programmaperiode spant het waterschap zich verder in voor ruimtelijke adaptatie. Duurzaamheid is en blijft vervlochten in het werk van het waterschap.

Samenwerken & veerkrachtige organisatie

Bovenstaande uitgangspunten zijn alleen te bereiken door samen te werken. Speciaal kijkt het waterschap naar initiatieven van inwoners en ondernemers met de participatie-aanpak: #vanzelfsprekendsamen. Alle kerntaken en ambities van het waterschap vragen om een veerkrachtige organisatie. De organisatie werkt daarbij aan toepassing van nieuwe technieken en innovaties. Daarmee verbetert het waterschap de dienstverlening en kan het waterschap beter sturen op processen.

Specifieke uitgangspunten

De kern van het werk van het waterschap is de zorg voor droge voeten en voldoende schoon water. Voor die kerntaken zijn specifieke uitgangspunten benoemd.

Waterveiligheid

Waterveiligheid blijft een belangrijke kerntaak van het waterschap. Het waterschap werkt aan de bescherming tegen overstromingen en neemt daarvoor de normen als basis. Maar gezien de continue aandacht die waterveiligheid vraagt, de grote opgaven en de soms beperkte beschikbare ruimte voor verbetering van kaden en dijken, zijn samenwerking en innovatie belangrijke randvoorwaarden.

Schoon en voldoende water

Schoon en voldoende water behoren tot het zogeheten ‘watersysteem’. Daarbij zet het waterschap bestaande projecten en programma’s voort. Om de infiltratie van water in de bodem te bevorderen, wil het waterschap het principe ‘bouwen met natuur’ toepassen. In plaats van grootschalige graafwerkzaamheden en andere technische ingrepen, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke processen. Bijvoorbeeld het neerleggen van stukken hout en takken in en om een beek. Hierdoor ontstaan er verschillen in stroomsnelheden en schaduwplekken. Daar profiteren vissen en andere (water-)dieren van. Daarmee levert ‘bouwen met natuur’ ook een positieve bijdrage aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Samen met de andere projecten en programma’s werkt het waterschap aan de doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

Vaarwegen

Het waterschap voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het vaarwegbeheer uit. In de programmaperiode wil het waterschap een betrouwbare partner blijven. Door heldere afspraken en bijvoorbeeld goed onderhoud van vaarwegen moet het vaarverkeer vlot blijven verlopen en stremmingen worden voorkomen.

Waterketen

Onder waterketen verstaat het waterschap alle zuiveringen, rioolgemalen, afvalwatertransportleidingen en persstations die het in beheer heeft. Die zijn belangrijk om het oppervlaktewater schoon te houden. Ze vragen onderhoud en zijn voor een deel aan vervanging toe. Als uitgangspunten hiervoor neemt het waterschap dat de vervanging duurzaam, flexibel en efficiënt moet zijn. Hiervoor zet het waterschap verder in op assetmanagement. Tegelijkertijd spelen innovaties, het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het opvoeren van het produceren van grondstoffen uit afvalwater ook een grote rol in de komende programmaperiode.

Ontwerp-Waterbeheerprogramma in het voorjaar van 2021

In het voorjaar van 2021 presenteert het waterschap het ontwerp-Waterbeheerprogramma aan het algemeen bestuur. Die stelt het uiteindelijk vast.