Waterschap Brabantse Delta stelt urenverbod oppervlaktewater in

Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf dinsdag 9 augustus een urenverbod in voor het gebruik van oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren). Deze uitzonderlijke maatregel geldt van 09.00 tot 21.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden.

De (grond)waterstanden blijven zakken, het regent niet en de temperaturen blijven hoog. Het is gewoon te droog. Hierdoor blijven ook de waterstanden in het buitenwater (Hollands diep en de Maas) dalen. Het waterschap kan hierdoor steeds moeilijker aan de watervraag voldoen.

Waarom een urenverbod?

Door de droogte is er te weinig water beschikbaar om het hele werkgebied van Brabantse Delta, inclusief de polders, van voldoende water te voorzien. Ook is er water nodig om sloten en beken door te spoelen om blauwalgen te voorkomen. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen minder kans om te groeien. Bij te veel blauwalgen in het water moet het waterschap de inlaten naar de polders sluiten. Op dat moment komt er geen water meer in de polders en moet ook daar een totaal onttrekkingsverbod gaan gelden. Dat wil het waterschap voorkomen. Zij wil voldoende water van voldoende kwaliteit behouden, zodat er water beschikbaar blijft tot het einde van de zomer.

"De grenzen van het waterverbruik zijn bereikt"

Louis van der Kallen, dagelijks bestuurslid Brabantse Delta: “Het instellen van een urenverbod is een teken dat de grenzen van het waterverbruik, met de huidige waterinfrastructuur, bereikt zijn. Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes. Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaal verbod te voorkomen. Het waterschap rekent op de medewerking van de inwoners en bedrijven.“

Droogte bij waterschap Brabantse Delta

Wat is een urenverbod?

Bij een urenverbod is het verboden om in een bepaald tijdvak (09.00 en 21:00 uur in dit geval) oppervlaktewater te gebruiken voor onder andere het beregenen van gewassen. Hiermee vermindert het waterschap het watergebruik in haar hele werkgebied.

Wat doet het waterschap nog meer?

Stuwen

De stuwen zijn in het werkgebied van Brabantse Delta de hele winter hoger ingesteld om water vast te houden en het grondwater aan te vullen. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ook in deze droge periode zetten we de stuwen hoger dan normaal. Op deze manier houden we zo veel mogelijk water vast.

Doorspoelen

Het waterschap probeert stroming in het water te houden. Dit doet ze om de vorming van blauwalgen tegen te gaan. Water met veel blauwalgen kan namelijk niet worden ingelaten in de polders. In verband met de waterkwaliteit en de gezondheidsrisico’s is dit niet bruikbaar voor beregening. 

Onttrekkingsverbod

Als het waterpeil of waterafvoer (het water dat stroomt) in een gebied teveel zakt of afneemt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lage waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Bekijk de actuele onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod

Vispassages

Om extra water vast te houden is het dichtzetten van vispassages een maatregel. Dat is op dit moment bij sommige passages het geval. Om een vispassage te laten functioneren is water nodig. Er moet water door de vispassage stromen. Vissen kunnen dan tegen de stroming door de vispassage zwemmen. Dit betekent dat door een vispassage ook water wegstroomt. In droge omstandigheden sluit het waterschap daarom vispassages. Daarmee kan ze het water beter vasthouden. Dat is belangrijk voor de planten en dieren (zoals vissen en waterinsecten) die in het water leven, voor de stabiliteit van de oevers en voor de grondwaterstanden van de aangrenzende gebieden. Dat laatste is onder andere belangrijk voor de landbouw. Vissen maken vooral in het voorjaar gebruik van de vispassages voor hun voortplanting. In de zomer vispassages sluiten heeft dus nauwelijks effect op de vissen.

Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met weersextremen. De afgelopen jaren wisselt extreme neerslag zich af met lange periodes van droogte. Zo ook dit jaar. Bij aanhoudende droogte doet het waterschap zoveel mogelijk om boeren en tuinders, natuur, industrie en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en provincie kijkt het waterschap naar de juiste maatregelen om water vast te houden.

Bekijk alle actuele droogte-informatie, tuintips en informatie voor agrariërs op: www.brabantsedelta.nl/droogte-in-midden-en-west-brabant.

Ondanks alle andere maatregelen is dit urenverbod voor oppervlaktewater nu nodig. Het waterschap neemt verschillende maatregelen om water vast te houden. Maar iedereen kan bijdragen. Ga spaarzaam om met water, drinkwater én oppervlaktewater.