De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en waterschap Brabantse Delta meten samen de waterkwaliteit van de Mark. Twee speciale instrumenten meten 24 uur per dag hoeveel zuurstof er in het water zit en hoe zuur, warm en troebel het water is. Als uit de gegevens blijkt dat de waarden afwijken, onderzoeken beide organisaties de oorzaak en nemen waar mogelijk actie om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat om een proefproject van één jaar.

Sinds 1970 werken Vlaanderen en Nederland aan een betere kwaliteit van de Mark. Het water is hierdoor schoner geworden. Toch kan de kwaliteit nog beter om meer planten, insecten en vissen in en om de Mark te laten leven. Nog niet alle problemen zijn opgelost. Zo zitten er nog teveel meststoffen in het water. In droge zomers stroomt er te weinig water door de beek. Ook is er dan soms te weinig zuurstof waardoor vissen en andere waterdieren in ademnood kunnen komen.

Gezamenlijk werken aan gezond water

Sinds 2000 werkt waterschap Brabantse Delta samen met Vlaamse partners, zoals de VMM aan de doelen van de Europese kaderrichtlijn Water. Volgens deze Europese richtlijn moeten alle rivieren, beken en sloten uiterlijk in 2027 schoon en gezond zijn. De VMM en het waterschap voeren beekherstelprojecten uit, geven tips aan inwoners, boeren en bedrijven en meten samen de waterkwaliteit. Met een nieuwe techniek volgen waterschap en VMM vanaf nu 24 uur per dag de kwaliteit van het Markwater. Het gaat om een proefproject van één jaar. 

Samen Slim Meten. Rechtsboven ondertekenen bestuurslid Kees de Jong van het waterschap (links) en Marc Florus, diensthoofd bij de VMM, de overeenkomst voor Samen Slim Meten

Aanpak op meerdere sporen nodig

Het waterschap en VMM zetten zich ook op andere manieren in om het water in sloten, beken en rivieren gezond te krijgen. Het gaat dan om het zuiveren van afvalwater, samenwerking met boeren om de uitstoot van mest en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen en toezien op de lozing van afvalwater. Daarbij zijn internationale en nationale afspraken nodig over nieuwe stoffen die niet in het milieu thuishoren. Bij veel van die activiteiten staat ook het verantwoord gebruik van het beschikbare zoetwater centraal. VMM werkt aan de plannen voor het herstellen van de oorspronkelijke loop (hermeandering) op delen van de Mark. En op korte termijn legt de VMM een visdoorgang aan ter hoogte van de Laermolen op Vlaams grondgebied.

De waterschappen geven ook tips aan inwoners om zuinig om te gaan met water en het schoon te houden. Wil je weten wat je zelf kunt doen? Lees dan de watertips van de Waterbazen! De VMM is één van de sturende krachten achter het project van boeren in de grensstreek die de waterkwaliteit van het Merkske bewaken.