Op 24 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de begroting voor 2022 goedgekeurd. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2022 en het geld dat daaraan besteed wordt. Om de gevolgen van hevige regen en droge periodes op te kunnen vangen, neemt het waterschap steeds meer maatregelen om Midden- en West-Brabant klimaatbestendig te maken. Die maatregelen kosten geld. Dat betekent dat de waterschapsbelasting iets omhoog gaat. “Het veranderende klimaat stelt ons voor forse uitdagingen. We moeten nu actie ondernemen. Dat is noodzakelijk om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren rondom water. Niet alleen voor ons en de generaties na ons, ook voor planten en dieren in de natuur”, zegt dijkgraaf Kees Jan de Vet.

Noodzakelijke investeringen

“Terugkijkend op 2021 staan de rampzalige overstromingen in Limburg me nog helder op het netvlies”, geeft de dijkgraaf aan. “Het laat duidelijk zien dat het klimaat verandert. Het KNMI heeft recent in het Klimaatsignaal aangegeven dat de klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben. In juli was er te veel water, maar de droogte van eerdere jaren heeft ons al zwaar op de proef gesteld. Daarom investeren wij in het nog klimaatbestendiger maken van ons gebied. Dat doen we door bijvoorbeeld dijken te versterken en voor diepe rivieren te zorgen zodat water goed afgevoerd kan worden als er hoosbuien zijn. Maar we leggen ook waterbergingen aan om water juist langer vast te houden. Dat heeft als doel om in droge tijden langer over water te beschikken zodat beken en sloten niet droog vallen.”

Waterschapsbelasting in 2022

De waterschapsbelasting voor een gezin met twee kinderen in een koophuis van € 250.000 wordt in 2022 € 333,92 per jaar. Dat is een stijging van gemiddeld € 0,59 cent per maand ten opzichte van 2021. Theo Schots, dagelijks bestuurslid van het waterschap, geeft aan: “Belasting betalen is nooit leuk maar je weet wat je ervoor terugkrijgt: bescherming tegen te veel of te weinig water en schoon water in de beken, rivieren, en sloten. Door het werk slimmer en innovatiever te doen, houden we kosten zo laag mogelijk. Maar omdat de uitdagingen waarvoor de waterschappen staan steeds groter worden, ontkomen we niet aan enige lastenverhoging”. Naast het aanpassen van de watersystemen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, heeft het waterschap ook te maken met prijsstijgingen van energie, chemicaliën (die nodig zijn voor het schoonmaken van afvalwater) en licentiekosten voor ICT-oplossingen.

Schoon water

Een andere uitdaging is schoon water. In 2027 moet de kwaliteit van het water in sloten en in de grond verbeterd zijn. Ook is het van belang dat het afvalwater op de 17 zuiveringen van het waterschap schoon wordt. “Dat is tegenwoordig een grote uitdaging met zeer zorgwekkende stoffen en steeds meer medicijnresten in het water. Dit zijn ook urgente en zorgwekkende zaken waar we tijd, energie en geld in willen en moeten steken”, geeft dijkgraaf Kees Jan de Vet aan.

Kadernota 2022-2031

Het algemeen bestuur heeft woensdagavond ook de Kadernota 2020-2029 vastgesteld. Met de Kadernota geven we invulling aan de realisatie van het Bestuursakkoord en het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het bestuur bekijkt welke ontwikkelingen van invloed zijn op de manier waarop het waterschap zijn taken uitvoert en legt die naast de afspraken uit het bestuursakkoord. Hierdoor kan het bestuur bijsturen waar nodig. Dat is ook gebeurd; er zijn weloverwogen keuzes gemaakt tussen ambities en kosten. Geconcludeerd kan worden dat het waterschap werkt aan grote uitdagingen die ook hun financiële impact hebben.