Waterschap Brabantse Delta start een nieuwe procedure voor het vrijhouden van ruimte rond de primaire keringen. Zo blijven ze sterk en stabiel en zijn toekomstige dijkversterkingen mogelijk. Dat heeft het dagelijks bestuur op 13 februari 2024 besloten. Eerder is de leggerwijziging voor deze waterkeringen niet doorgevoerd. 

“We hebben geleerd van de eerder gekozen procedure. Deze hield te weinig rekening met de bedrijven en particulieren die geraakt worden door de veranderde legger. Daar is nu meer ruimte voor”, zegt dagelijks bestuurder Anco Sneep.

Waarom passen we de keringen en zones aan?  

De afgelopen periode heeft het waterschap de primaire keringen beoordeeld om te bepalen of ze voldoen aan de nieuwste normen voor waterveiligheid. Dat gebeurt om vast te stellen of er tussen nu en 2050 versterking nodig is. De keringen moeten daarbij voldoen aan strengere normen, door de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Door de strengere normen en nieuwe inzichten wordt er ook extra kritisch gekeken naar de zones rond de keringen. Uit onze beoordeling blijkt dat de huidige zones soms breder moeten zijn, maar soms ook smaller kunnen zijn. Daarom worden de zoneringen aangepast en vastgelegd in de Waterschapsverordening en legger.   

Welke aanpassingen zijn mogelijk?  

De ontwerpen voor de keringen en zoneringen die eerder ter inzage zijn gelegd, zijn nu inhoudelijk aangepast. De breedte van de beschermingszone blijft hetzelfde. Het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte worden op sommige locaties verlaagd. Deze aanpassingen zijn mogelijk op de stukken waar dit geen invloed heeft op de huidige sterkte en stabiliteit van de keringen, én waar het geen invloed heeft op toekomstige versterkingen. Deze aanpassingen bieden meer ruimte voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven en particulieren voor uitbreidingen en ontwikkelingen. 

Wat staat er in de Waterschapsverordening en de legger?  

In de Waterschapsverordening staan alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen het beheergebied. Op deze manier kan iedereen zien wat er kan en mag, en waar. Zo is ook duidelijk waar je iets mag doen met en rond waterkeringen en een beschermingszone. Dat is het gebied voor en achter de dijk. In deze zones gelden regels om de waterkeringen te beschermen.  In de legger is concreet beschreven waaraan keringen moeten voldoen. Het gaat daarbij om de ligging, vorm, afmeting en constructie van de kering. 

Primaire waterkeringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen 60% van Nederland tegen overstromingen. Hoogwaterbescherming is daarmee een landelijk opgave. In 2017 heeft de Nederlandse regering nieuwe, landelijke waterveiligheidsnormen ingevoerd om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst beschermd blijft tegen hoogwater. De Waterschapsverordening en de legger zorgen ervoor dat we in de toekomst keringen kunnen verbeteren en tegelijkertijd de huidige sterkte en stabiliteit van de dijken behouden.