Waterschap Brabantse Delta (WSBD) zal de legger van de primaire keringen vooralsnog niet wijzigen. Het waterschap stelt dat in de huidige procedure onvoldoende rekening gehouden kan worden met de rechtspositie van bedrijven en particulieren die getroffen worden door het veranderde waterbeschermingsprogramma. Zo voorziet de huidige procedure bijvoorbeeld niet in mogelijke compensatie. Dagelijks bestuurslid Louis van der Kallen maakte het besluit van het waterschap op 30 november bekend op een informatieavond van ondernemersvereniging VNO-NCW in Oosterhout.

Louis Van der Kallen: “De huidige procedure staat geen nadeelcompensatie toe. Daarom willen we in samenspraak met alle betrokkenen scherp krijgen welke activiteiten en plannen er risico lopen bij aanpassing van de legger. We zien nu al dat veel problemen dreigen te ontstaan; bijvoorbeeld ondernemers die niet meer zouden kunnen uitbreiden of bouwplannen die geschrapt zouden worden.”

Beoordeling Waterkeringen

Eens in de twaalf jaar beoordelen Rijkswaterstaat en de 21 Nederlandse waterschappen alle waterkeringen en dijken. Dit doen ze aan de hand van landelijk vastgestelde normen. Op dit moment bekijken we aan de hand van berekeningen de verwachte situatie voor 2050. De veiligheidsnormen bepalen we op basis van de risico’s: de kans op overstromen én de gevolgen van een overstroming. Verder wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht.

De komende jaren moet duidelijk worden wat nodig is om te voldoen aan de landelijke normen. In 2017 heeft de minister nieuwe normen en een nieuw meetinstrumentarium vastgesteld. Die veiligheidsnormen zijn gebaseerd op de situatie zoals we die in 2050 verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen: wat is de kans van overstromen en wat zouden de gevolgen zijn? Er is onder andere gekeken naar waterstanden. Die zullen hoger worden door klimaatverandering. Ook de veiligheidsnormen voor dijken zijn getoetst of er maatregelen nodig zijn zoals dijkversterking.

De wijzigingen als gevolg van de nieuwe metingen en gewijzigde normen hebben gevolgen voor bedrijven, particulieren en ondernemers. In sommige gevallen zullen knelpunten verbeterd worden via dagelijks beheer en onderhoud. In andere gevallen zal soms een grootschalige dijkversterking nodig zijn. 
 

Aanpassingen

Het waterschap wil met het uitstel en een nieuwe procedure extra ruimte bieden voor inspraak en meer helderheid scheppen over de consequenties van de verhoogde veiligheidsnormen voor hoog water. De wijzigingen in de legger komen voort uit nationale aanpassingen in het ruimtegebruik rond waterlopen, dijken en dammen. Het waterschap heeft de taak deze aanpassingen te vertalen naar het eigen beheersgebied.

In de gemeenten als Geertruidenberg en Oosterhout blijkt dat de voorgestelde leggerwijziging op een aantal locaties grote gevolgen kan hebben voor bedrijven, ondernemers en particulieren. Het gaat dan onder meer over de toekomstige (on)mogelijkheden voor uitbreiding, bouw en de bestaande bedrijfsvoering.

De situatie in West-Brabant is volgens Louis van der Kallen uitzonderlijk gecompliceerd, onder meer door de aanwezigheid van een aantal buitendijkse gebieden met bedrijvigheid. Dit geldt volgens Van der Kallen naast Geertruidenberg en Oosterhout ook voor onder meer Drimmelen en Moerdijk.

De termijn om zienswijzen in te dienen in de huidige procedure is inmiddels gesloten. Het waterschap roept echter iedere indiener van een pro forma zienswijzen op om nog eventuele aanvullingen te geven; dat kan nog tot 8 december. Daarmee wil het waterschap goed beeld krijgen van alle mogelijke knelpunten.

Het waterschap neemt de ingediende zienswijzen mee te nemen in de nog op te starten, nieuwe procedure. “Want we hebben als waterschap de taak om de dijken veilig te houden en daar gaan we aan werken in goed overleg met betrokken overheden, ondernemers en inwoners”, aldus Van der Kallen.

Legger

De legger bestaat uit tekeningen en documenten waarin staat waar de ´Keur´ van het waterschap van toepassing is. Dit bepaalt het beheergebied van het waterschap. De Keur is een wettelijke bepaling waarin staat wat je wel en niet mag doen in, met en rond rivieren, sloten en andere waterlopen. Dit geldt ook voor dijken en andere waterkeringen. Primaire waterkeringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen 60% van Nederland tegen overstromingen. Hoogwaterbescherming is daarmee een landelijk opgave. Per 2017 heeft de Nederlandse regering nieuwe, landelijke waterveiligheidsnormen ingevoerd om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst beschermd is tegen hoog water. De legger is bedoeld om toekomstmogelijkheden voor dijkverbetering te vrijwaren en de huidige sterkte en stabiliteit van de dijken te waarborgen.