Staatsbosbeheer gaat met melkveehouder Rasenberg uit Zonzeel een vergaande samenwerking aan. Die helpt méér biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. De 73 hectare grasland die Rasenberg pacht van Staatsbosbeheer wordt omgezet van een jaarlijkse overeenkomst naar een langdurige pacht van 12 jaar. Dit biedt natuurboerderij Zonzeel meer zekerheid voor de toekomst. En helpt om over te schakelen naar een manier van boeren die beter is voor de natuur. 

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van 40 experimenten. Die gaat Staatsbosbeheer aan samen met het ministerie van LNV en boeren om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR (Wageningen University & Research) monitort de projecten.

Weidevogels
In de vandaag getekende nauwere samenwerking komt meer verantwoordelijkheid bij de boer te liggen voor het realiseren van natuurdoelen op het gebied van weidevogelbeheer. Het familiebedrijf is een traditionele melkveehouderij met 140 melkkoeien, 130 stuks jongvee en 150 fokschapen. Het grenst aan een weidevogelgebied dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De familie Rasenberg doet actief mee aan vrijwillige weidevogelbescherming op hun eigen grond. Ook participeren ze in projecten van de agrarische natuurvereniging Drimmelen – Moerdijk. Bijvoorbeeld door de boerderij geschikter te maken voor de boerenzwaluw en door proeven met een zonnepomp voor het creëren van plasdrassituaties op eigen land.

Bestuurders van de samenwerkende overheden en Jan Rasenberg (3e van links)
Bestuurders van samenwerkende overheden en Jan Rasenberg (3e van links)

Van pacht naar partnerschap
Eerder dit jaar kwam Rasenberg met waterschap Brabantse Delta al tot een grondruil. Hierdoor is de huiskavel van Rasenberg vergroot en loopt een deel van de 7 kilometer lange ecologische (natuurlijke) verbindingszone Zonzeel – Terheijden over zijn eigendom. Jan Rasenberg: ‘’ Mijn doel is de natuur te laten samenwerken met mijn bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat mijn gangbare veehouderijbedrijf prima voedsel kan produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving én met een positief effect op de biodiversiteit. Denk daarbij aan verlaat maaien, een strook braakliggend bouwland, randenbeheer en een plas dras greppel. 

De grondruil tussen het waterschap en Rasenberg is één puzzelstukje in het geheel om de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen Natte natuurparel Zonzeel en de Mark aan te kunnen leggen. Doel is om beide natuurgebieden met elkaar te verbinden. De provincie geeft hiervoor subsidie.

Experimenten
Kern van de 40 experimenten met de boeren gaat om grond, want Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom. De organisatie is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer en is daarbij gebaat bij langdurige relaties en afspraken.
Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 15 boeren verspreid over het land, waarvan Rasenberg de derde is in Noord-Brabant. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar verder zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren.