Aangepaste legger oppervlaktewaterlichamen ter inzage

Waterschap Brabantse Delta is van plan om de legger van de oppervlaktewaterlichamen aan te passen. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een sloot of watergang. Vanaf 2 oktober tot en met 13 november ligt de legger ter inzage en heb je de mogelijkheid om te reageren op deze aanpassingen. Dit kan door het indienen van een zogenaamde zienswijze.

Wat is een legger? 

De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.  

De legger bevat informatie over: 

  • sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen; 

  • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan; 

  • de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken; 

  • de beschermingszones langs waterlopen en dijken. 

Waarom is aanpassing nodig? 

Het gebied verandert dagelijks. Er worden bijvoorbeeld nieuwe wateren gegraven of gedempt. Ook worden waterkeringen versterkt of verlegd. Regelmatig passen wij daarom de leggers aan. Ook is het belangrijk dat het waterschap voldoet aan de bestaande en vernieuwde wetgeving. Bij het opnieuw vaststellen van de legger is rekening gehouden met de landelijke richtlijnen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de nieuwe eisen van de Omgevingswet. Deze wet stelt eisen aan de informatievoorziening om bijvoorbeeld te kunnen zien of er een vergunningsplicht is wanneer je een vissteiger aan wilt vragen. 

Wat merk ik van de leggeraanpassing? 

Wanneer je in de buurt of aan het water woont, merk je mogelijk iets van de aanpassingen. In de voorstellen staat onder andere een aanpassing om een zone langs de sloot vrij te houden voor onderhoud.  

Ontwerplegger ter inzage 

De legger ligt ter inzage vanaf maandag 2 oktober. Je hebt tot maandag 13 november de mogelijkheid om te reageren. Bekijk ze direct:  

Ontwerplegger Oppervlaktewaterlichamen 

Hoe reageer ik op de legger? 

Een reactie op de legger noemen we een zienswijze. Deze kun je indienen tot en met 13 november. Hoe je kunt reageren lees je op zienswijze indienen

Zienswijze indienen

Wat gebeurt er met je zienswijze? 

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende zienswijze. Na afloop van de inzagetermijn worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt bekeken of deze aanleiding geven om het ontwerp aan te passen. Na deze afweging ontvang je een reactie op je zienswijze. 

Na de beoordeling van de zienswijzen en de mogelijke aanpassingen wordt de legger oppervlaktelichamen definitief vastgesteld en bekendgemaakt via de website van waterschap Brabantse Delta.