Normen waterkwaliteit

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft betrekking op al het oppervlaktewater. De ecologische doelen en de normen zijn afhankelijk van het type water en de functie ervan: zijn het waterlichamen of niet? En hebben ze een provinciale functie of niet?

KRW-waterlichamen

Waterlichamen zijn wateren die een behoorlijke omvang hebben, zoals kanalen, beken en meren. Elk waterlichaam heeft een eigen plan van aanpak om de gewenste kwaliteit te bereiken.

De doelen van de waterlichamen staan in het Provinciaal Waterplan. Voor de sterk veranderde wateren verwijst het Provinciaal Waterplan naar nationaal vastgestelde getalswaarden, die door STOWA zijn ontwikkeld.

Niet-KRW-waterlichamen

Niet al het oppervlaktewater wordt een waterlichaam genoemd. Voor niet-waterlichamen met en zonder provinciale natuurfuncties gelden andere doelen.

Met provinciale natuurfunctie

  • Ecologische doelen voor vennen en wielen:
    Het waterbeheerplan verwijst naar het rapport Vennen en wielen in West-Brabant. Niet alle vennen en wielen met de functie ‘waternatuur' worden hierin beschreven. Het waterschap moet volgens het provinciaal waterplan hier nog doelen voor formuleren.
  • Ecologische doelen voor lijnvormige wateren:
    De doelen moeten volgens het provinciaal waterplan nog door het waterschap worden vastgesteld. Die zullen veelal vergelijkbaar zijn met die van het waterlichaam waarop wordt afgewaterd. Bekijk hiervoor de factsheet van het stroomafwaarts gelegen KRW-waterlichaam.
  • Algemene chemie: de samenstelling van het water vindt u terug in de KRW maatlatten. Voor de lijnvormige wateren gelden de getalswaarden van het watertype dat benedenstrooms ligt. Voor geïsoleerde wateren gelden getalswaarden van het meeste gelijkende watertype. Dit is bepaald in het provinciaal Waterplan.

Zonder provinciale functie

Voor oppervlaktewater dat geen waterlichaam is en ook geen provinciale natuurfunctie heeft, gelden andere doelen::

  • Ecologische doelen volgens de oude STOWA beoordelingssystemen. Dit is vastgelegd in het provinciaal waterplan.
  • Algemene chemie in de KRW-maatlatten. Voor de lijnvormige wateren gelden de getalswaarden van het watertype dat benedenstrooms ligt. Voor geïsoleerde wateren gelden getalswaarden van het meeste gelijkende watertype. Dit is bepaald in het provinciaal Waterplan.

Prioritaire en stroomgebiedsrelevante stoffen

De waarden van chemische stoffen zijn terug te vinden in verschillende documenten: