De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater (water in rivieren en meren en kustwater) en de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater.

Waterkwaliteit en de KRW

Volgens de Kaderrichtlijn Water moet de waterkwaliteit aan bepaalde eisen voldoen. Denk hierbij aan de hoeveelheid zuurstof, chemische stoffen of metalen in het water en bepaalde plant- en diersoorten bij of in het water. Waterkwaliteit is belangrijk voor de natuur, recreatie, scheepvaart, landbouw en industrie. Watersystemen van een goede kwaliteit dragen daarnaast bij aan de klimaatdoelen. Uit oppervlaktewater en uit waterbodems kunnen namelijk broeikasgassen komen. Hoe schoner het water, hoe lager die uitstoot.

Hoe verbeteren we de waterkwaliteit?

De waterkwaliteitsdialoog

In 2020-2021 praat het bestuur van waterschap Brabantse Delta met samenwerkingspartners over de waterkwaliteitsdoelen en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Met welke maatregelen kunnen we de waterkwaliteit verbeteren? Welke slimme combinaties van maatregelen zijn mogelijk voor zowel het verbeteren van de waterkwaliteit als de aanpak bij droogte en het tegengaan van wateroverlast? Het waterschap adviseert de provincie Noord-Brabant over aanpassingen in de doelen. De waterkwaliteitsdoelen worden namelijk vastgelegd in het provinciaal waterprogramma 2022-2027. Het waterschap neemt de voorgenomen maatregelen op in het waterbeheerprogramma 2022-2027.

Watersysteemanalyses

Volgens de Europese spelregels moeten de waterkwaliteitsdoelen en maatregelen elke zes jaar kritisch tegen het licht worden gehouden. Op basis van nieuwe kennis en praktijkervaringen kunnen we doelen en maatregelen aanpassen. Het waterschap heeft hiervoor watersysteemanalyses uitgevoerd. Bij een watersysteemanalyse onderzoeken we de waterkwaliteit in een deel van ons gebied en hoe we die kunnen verbeteren. De effecten van mogelijke maatregelcombinaties zijn ook ingeschat, met het landelijke rekenmodel ‘KRW-Verkenner’. Een aantal samenwerkingspartners van het waterschap waren actief betrokken bij de watersysteemanalyses. Sommigen hebben informatie gedeeld over wat zij hebben gezien of gemeten in het gebied, anderen hebben de resultaten van het waterschap kritisch bekeken. Deze samenwerkingen zijn een belangrijke eerste stap om te onderzoeken hoe we slim de waterkwaliteit te verbeteren.

Doelen en maatregelen

Op basis van de watersysteemanalyses en inbreng van samenwerkingspartners heeft het waterschapsbestuur een voorstel gedaan om de waterkwaliteitsdoelen te actualiseren. Een volgende stap is het samenstellen van een maatregelpakket voor de periode 2022-2027 waarmee we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. De analyserapporten en de voorstellen voor actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen kan je onderaan op deze pagina inzien.  

De maatregelen die het waterschap voorstelt om de waterkwaliteit te verbeteren komen in het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027. Dat document wordt momenteel nog gemaakt. Het ontwerp zal begin 2021 ter inzage worden gelegd. De komende jaren werkt het waterschap graag met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties verder aan verbetering van de waterkwaliteit. Hierbij wordt ook gezocht naar slimme combinaties met andere wateropgaven en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Bestuurlijke besluitvorming over te nemen maatregelen en uitvoering ervan vindt plaats in de diverse gebiedsprocessen.

Watersysteemanalyses downloaden

Water met kade