De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater (rivieren, kustwater en meren). Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet de kwaliteit van oppervlaktewater aan bepaalde eisen voldoen. Denk hierbij aan de hoeveelheid zuurstof, chemische stoffen of metalen in het water en de aanwezigheid van bepaalde plant- en diersoorten. Waterkwaliteit is belangrijk voor natuur, recreatie, scheepvaart, landbouw en industrie.

Bestuurlijke discussie

In de periode 2019-2021 gaat het bestuur van waterschap Brabantse Delta in gesprek over doelen en maatregelen rondom de Kaderrichtlijn Water. Met welke maatregelen kunnen we de waterkwaliteit verbeteren? Zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit haalbaar of moeten we de doelen bijstellen? Er vindt bestuurlijke discussie plaats over effectieve maatregelen rondom waterkwaliteit. Ook bespreekt het bestuur de haalbaarheid en mogelijke aanpassingen van doelen voor de derde implementatietermijn van de Kaderrichtlijn Water (KRW; 2022-2027). 

Watersysteemanalyses

In overeenstemming met landelijke en Europese afspraken wordt de bestuurlijke discussie mede voorbereid met watersysteemgerichte analyses, niet zijnde de IGA’s van 2005-2010. Op basis van de analyseresultaten kan het bestuur besluiten in hoeverre een ‘tandje erbij’ nodig is voor het halen van de KRW-doelen. De analyses geven ook aan welke aanpassingen aan de doelen nodig zijn voor het geval het ‘tandje erbij’ niet haalbaar wordt geacht. De analyseresultaten worden ook gebruikt voor het zo doelmatig mogelijk uitvoeren van het bestaande KRW-maatregelpakket tot eind 2021. Dit kan voor deze periode ook leiden tot aanpassingen in het voorgenomen maatregelenpakket. Partners zijn of worden betrokken bij het tot stand komen van de 25 analyses. Er zijn inmiddels een aantal analyses gereed. Deze kunt u hierbij inzien. In de periode 2018-2019 worden de overgebleven watersysteemanalyses uitgevoerd.

De watersysteemanalyses zijn gebaseerd op de best beschikbare, feitelijke gegevens van het waterschap over de hydrologische, morfologische, biologische en chemische toestand van de watersystemen die zijn aangemerkt als 'waterlichamen' voor de Kaderrichtlijn Water. Bij het opstellen van de analyses zijn samenwerkingspartners van het waterschap gevraagd naar hun waarnemingen en inzichten. De watersysteemanalyses bevatten conclusies en aanbevelingen over mogelijke effectieve maatregelen. In de gebiedsprocessen die volgen op de watersysteemanalyses wordt met belanghebbenden van gezond water verkend in welke mate maatregelen uitvoerbaar (lees: maatschappelijk haalbaar en betaalbaar) zijn. Hierbij wordt ook gezocht naar slimme combinaties met andere wateropgaven en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorgestelde maatregelen in de watersysteemanalyses zijn daarom indicatief en staan nog niet vast. Bestuurlijke besluitvorming over te nemen maatregelen vindt plaats in de gebiedsprocessen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?