Begroting 2024: extra investeringen voor een klimaatbestendig Midden- en West Brabant

Waterschap Brabantse Delta zet zich de komende jaren extra in om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en stelt daar extra geld voor beschikbaar. Ook is er de komende jaren meer geld beschikbaar voor Vergunningen, Handhaving en Toezicht.

Dat is nodig door bijvoorbeeld strengere regels voor het lozen van probleemstoffen. Als er strengere regels zijn, moeten ze ook gecontroleerd worden. Daarnaast wordt geïnvesteerd en geïnnoveerd in de kerntaken van het waterschap: het verbeteren en onderhouden van veilige dijken, wateren en rioolwaterzuiveringen. Dit alles geeft een impuls aan toekomstbestendig waterbeheer.  

Begroting vastgesteld

Dat is woensdagavond 15 november besloten toen het algemeen bestuur van het waterschap de Kadernota 2024-2028 en de Begroting 2024.pdf vaststelde. In de Kadernota staat wat het waterschap de komende jaren gaat doen en wat dat mag kosten. In de begroting staat wat de kosten zijn van de projecten en werkzaamheden die het waterschap in 2024 uitvoert. Daarmee zijn ook de belastingtarieven voor 2024 bekend. Het algemeen bestuur droeg tijdens de vergadering nog verschillende onderwerpen aan, waarmee het waterschap de komende tijd verkennend mee aan de slag gaat.

Hoe hoog wordt de belastingaanslag?

Door de extra investeringen, stijgen de kosten de komende jaren. Een gemiddeld huishouden met een koophuis van € 250.000 betaalt in 2024 € 383 euro per jaar. Dat is 31,89 euro meer dan vorig jaar. Een stijging waarbij Karin van den Berg, dagelijks bestuurslid Financiën, aangeeft: “De extra investeringen zijn noodzakelijk om een klimaatbestendig Midden- en West-Brabant te creëren waar het goed vertoeven is voor mensen en de natuur. We blijven keihard werken aan onze opgaven: bescherming tegen water, schoon water en voldoende water. Laten we dat vooral samen doen voor een duurzame, klimaat neutrale toekomst voor de generaties na ons”.

Samenwerken noodzakelijk

Karin van den Berg: “Het klimaatbestendig maken van gebieden bekijken we integraal met partners. We kijken breed en gaan dan ook op zoek naar andere bronnen van financiering dan alleen belastinggeld. Bij onze partners hierin, zoals gemeenten, provincie, het Rijk, Europa en bedrijven zijn ook in toenemende mate potjes beschikbaar hiervoor. Zo proberen we de waterschapsbelasting voor onze inwoners niet meer dan nodig te laten stijgen. Bovendien kijken we ook kritisch naar onze eigen organisatie, hoe we meer kunnen innoveren en anders werken tegen minder kosten. Maar de opgaves zijn en blijven leidend.”

Ambities voor nieuwe bestuursperiode

Met de Begroting 2024 en de Kadernota 2024-2028 zet het waterschap een eerste stap in het realiseren van de ambities en doelstellingen voor de nieuwe bestuursperiode. Dat doet het waterschap op basis van het coalitieakkoord ‘Water verbindt ons’ en het Waterbeheerprogramma ‘Klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap’.
 

Enkele projecten van het waterschap

Een mooi voorbeeld van samenwerken is het project Noordrand Midden bij Prinsenbeek en Etten Leur waar het waterschap intensief samenwerkt met agrariërs, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer, de provincie en andere belanghebbenden aan natuurherstel en een dijkversterking. Hierdoor ontstaat een klimaatbestendig gebied met ruimte voor natuur en recreatie. Karin van den Berg: “Ook is het van belang om kansen te pakken. Een goed voorbeeld is het project Cruijslandse Kreken in Steenbergen. Het kreekherstel en het aanleggen van een ecologische verbindingszone stond gepland in 2027 maar nu is er een kans om grond te verwerven, dan kunnen we eerder beginnen”. Tenslotte is innoveren gewenst. Karin: “Een project waarbij we bioplastic van afvalwater maken, is genomineerd als beste overheidsinnovatie van het jaar. Maar denk ook aan bijvoorbeeld sensoren in het water die bepaalde stoffen kunnen meten. Dit soort innovaties zijn fantastisch in het kader van duurzaamheid”.

Foto: Zojuist aangelegd helofytenveld bij project Noordrand Midden bij Prinsenbeek en Etten Leur. Het is een filter dat bestaat uit diverse (moeras)planten die zorgen voor een betere waterkwaliteit.