Grondwater kan voor verschillende doelen worden ingezet, waaronder het beregenen van gewassen. Als de capaciteit van de pompinstallatie minder dan 10m3 per uur is, dan wordt deze onttrekking niet beschouwd als beregening maar als een kleine onttrekking.

Mag ik ook flexibeler beregenen?

Om kwetsbare gebieden te beschermen tegen verdroging en u de mogelijkheid te bieden flexibel te beregenen, maakt het beleid onderscheid tussen beregening binnen en buiten beschermde gebieden.

Bekijk eerst of de locatie van de put in een “beschermd gebied” ligt. Een “beschermd gebied” is een:

 • attentiegebied;
 • beschermd gebied; of
 • invloedsgebied Natura 2000.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zijn aangewezen omdat hier bepaalde planten en dieren leven die beschermd moeten worden. Invloedsgebieden Natura 2000 zijn bufferzones rond de Natura 2000-gebieden.

Open de kaart met de beschermde gebieden. Let op dat u de juiste kaartlagen aanvinkt en voldoende inzoomt.

Ligt uw beregeningsput in beschermd gebied? Lees dan verder over agrarische beregening binnen beschermd gebied

Agrarische beregening buiten beschermd gebied

Ligt uw beregeningsput buiten een beschermd gebied, dan heeft u mogelijkheden voor flexibele agrarische beregening. U moet daarvoor wél een bedrijfswaterplan hebben. Daarin beschrijft u welke waterconserverende of -besparende maatregelen u heeft getroffen. Hoeveel maatregelen nodig zijn, hangt af van de omvang en de locatie van uw grond(oppervlak). Daarover leest u meer in het model-bedrijfswaterplan.

U kiest zelf welke type maatregel u treft. In het model-bedrijfswaterplan vindt u een aantal maatregelen die u voor uw eigen plan kunt gebruiken. Het waterschap biedt ook ruimte voor nieuwe ideeën.

Let op: voor sommige maatregelen is een vergunning of een melding nodig.

Open het model bedrijfswaterplan

Melding of vergunning?

Een melding volstaat als u aan de algemene regels voldoet. Voor grondwateronttrekkingen geldt algemene regel 34.  Voor agrarische beregeningen vindt u alle voorwaarden in artikel 4 en 5. De toelichting daarop staat in algemene regel 35.

De belangrijkste regels waaraan u moet voldoen zijn:

 • Maximaal 1 put per 5 hectare landbouwgrond in gebruik;
 • De put mag niet dieper zijn dan de in de algemene regel aangegeven diepte.
  Raadpleeg voor de maximale diepte de kaart. Zorg dat u de juiste kaartlaag aanvinkt en zoom voldoende in totdat u één maximale diepte op het scherm ziet.
 • Er is een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd;
 • De beregening is ten behoeve van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw of vollegronds boomteelt;
 • Voor beregening van grasland: pompcapaciteit maximaal 70m3 per uur;
 • Voor het beregenen van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt: pompcapaciteit maximaal 100m3 per uur.

Doe een melding

Gebruik voor uw melding het meldingsformulier agrarische beregening. Voeg het bedrijfswaterplan aan uw meldingsformulier toe. Het waterschap controleert of beide volledig zijn en toetst ze aan de algemene regels. Stuur de melding en het bedrijfswaterplan naar vergunningen@brabantsedelta.nl of per post naar Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. afdeling vergunningen, postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Meer over Activiteit melden.

Vergunning aanvragen of behouden

Uw vergunning blijft van kracht als:

 • u beregent voor een ander doel dan grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw of vollegronds boomteelt (zoals glastuinbouw of container- en substraatteelt), én;
 • er niets verandert aan de situatie (locatie, hoeveelheid en doel).

U hoeft dan geen melding te doen. Als er wel iets verandert, vraagt u een wijziging van uw vergunning aan.

U heeft een (nieuwe) vergunning nodig als:

 • u niet kunt voldoen aan de eisen uit de algemene regel, of
 • als u een ander gewas beregent dan grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw of vollegronds boomteelt.

Het waterschap toetst altijd of het in uw situatie noodzakelijk is om af te wijken van de algemene regels. Het vergunningenbeleid vindt u in hoofdstuk 22.4 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwaliteit en grondwater. Ook vindt u hier informatie voor andere toepassingen, zoals glastuinbouw en container- en substraatteelt.

Vraag uw vergunning aan via het Omgevingsloket. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Achtergrondinformatie over een vergunningaanvraag vindt u op onze pagina Watervergunning aanvragen.

Nieuwe put?

Gaat u een nieuwe put boren? Houd dan rekening met de eisen voor het boren van grondwaterputten.

Onttrekkingsverbod bij droogte

Als de grondwaterstanden in het voorjaar te laag worden, kan het waterschap op 1 april een verbod van twee maanden instellen voor graslandberegening. Dat houden we in de gaten door de grondwaterstanden in verschillende peilbuizen te meten.

Meer over grondwaterstanden

Overgangstermijn tot 1 januari 2018

Vanuit het verleden hadden veel agrariërs een vergunning om te mogen beregenen met grondwater. Omdat er tegenwoordig een algemene regel voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt bestaat, zijn de vergunningen voor onttrekkingen voor deze teelten buiten de beschermde gebieden (beschermd gebied, attentiegebied, invloedsgebied N2000) op 1 januari 2018 komen te vervallen.

Vanaf dan moet iedereen die buiten de beschermde gebieden grondwater onttrekt voor het beregenen van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt aan de algemene regels voldoen of een vergunning hebben op basis van het nieuwe beleid.

Veel gestelde vragen

Heeft u nog vragen over agrarische beregening? Wij helpen u graag verder. Bekijk hiervoor eerst onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Ook handig om te weten

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?