Grondwater kan voor verschillende doelen worden ingezet, waaronder het beregenen van gewassen. Het waterschap heeft regels voor het onttrekken van  grondwater voor het beregenen van gewassen.

Als de capaciteit van de pompinstallatie minder dan 10m3 per uur is, dan wordt deze onttrekking niet beschouwd als beregening maar als een kleine onttrekking. Bijvoorbeeld waterputten die particulieren gebruiken om de (achter) tuin te besproeien zijn in de meeste gevallen kleine onttrekkingen. Meer over kleine onttrekkingen.

Mag ik beregenen met grondwater?

Dat hangt vooral af van de locatie van uw beregeningsput. Om kwetsbare gebieden te beschermen tegen verdroging en u de mogelijkheid te bieden flexibel te beregenen, maakt het beleid onderscheid tussen beregening binnen en buiten beschermde gebieden.

Controleer of de locatie binnen of buiten een beschermd gebied ligt

Binnen beschermde (kwetsbare) gebieden gelden strengere regels voor het onttrekken van grondwater, buiten de beschermde gebieden kan -onder een aantal voorwaarden- met een melding volstaan worden. Bekijk eerst op de kaart of de locatie van de put in een van de beschermde gebieden ligt.

Open de kaart met de beschermde gebieden.

De locatie ligt binnen een van beschermde gebieden

Ligt uw beregeningsput in een van de beschermde gebieden? Lees dan verder over agrarische beregening binnen beschermd gebied

De locatie ligt buiten de beschermde gebieden

Ligt uw beregeningsput buiten een van de beschermde gebieden, dan heeft u mogelijkheden voor flexibele agrarische beregening.

Flexibele agrarische beregening buiten beschermd gebied

Bedrijfswaterplan verplicht

In uw bedrijfswaterplan beschrijft u welke waterconserverende of -besparende maatregelen u heeft getroffen. Hoeveel maatregelen nodig zijn, hangt af van de omvang en de locatie van uw grond(oppervlak). Daarover leest u meer in het meldingsformulier agrarische beregening met bedrijfswaterplan.

U kiest zelf welke type maatregel u treft. In het model-bedrijfswaterplan vindt u een aantal voorbeelden van maatregelen die u voor uw eigen plan kunt gebruiken. Het waterschap biedt ook ruimte voor nieuwe ideeën.

Let op: voor sommige maatregelen is een watervergunning of een melding nodig omdat dit een wijziging van het oppervlaktewater is.

Download het meldingsformulier agrarische beregening met bedrijfswaterplan (PDF)

Vergunningen en meldingen

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2018

Bestaande vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt buiten de beschermde gebieden zijn per 1 januari 2018 vervallen.

Vanaf 1 januari 2018 moet iedereen die buiten de beschermde gebieden grondwater onttrekt, voor eerder genoemde doelen, aan de algemene regel voldoen of een vergunning hebben op basis van het nieuwe beleid.

Wijziging glastuinbouw en container-en substraatteelt per 1 april 2020

Veel grondwateronttrekkingen voor glastuinbouw en container- en substraatteelt zijn vanaf 1 april 2020 niet meer vergunningplichtig, vanaf dan moet voldaan worden aan de algemene regel.

Meer over de wijziging glastuinbouw en container-en substraatteelt per 1 april 2020

Kunt u volstaan met een melding?

Een melding volstaat als u aan de algemene regels voldoet. Bekijk de algemene regels op Overheid.nl

  • Voor grondwateronttrekkingen geldt algemene regel 34.
  • Voor agrarische beregeningen vindt u alle voorwaarden in artikel 4 en 5. De toelichting daarop staat in algemene regel 35.

De belangrijkste regels waaraan u moet voldoen zijn:

  • Maximaal 1 put per 5 hectare landbouwgrond in gebruik;
  • De put mag niet dieper zijn dan de in de algemene regel aangegeven diepte. Raadpleeg voor de maximale diepte de kaart.
  • Er is een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd;
  • De beregening is ten behoeve van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container-en substraatteelt;
  • Voor beregening van grasland: pompcapaciteit maximaal 70m3 per uur;
  • Voor het beregenen van akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container-en substraatteelt: pompcapaciteit maximaal 100m3 per uur.

Maximale diepte controleren

Zoom voldoende in totdat u één maximale diepte op het scherm ziet. 

Bekijk de maximale putdiepte beregening van grasland op de kaart

Bekijk de maximale putdiepte akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container-en substraatteelt op de kaart

Stuur uw melding agrarische beregening met bedrijfswaterplan op

Gebruik voor uw melding het meldingsformulier agrarische beregening met bedrijfswaterplan. Het waterschap controleert of beide volledig zijn en toetst ze aan de algemene regels. Download het formulier. Vul het in en stuur het naar vergunningen@brabantsedelta.nl of per post naar Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. team vergunningen, postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Download het meldingsformulier agrarische beregening met bedrijfswaterplan (PDF)

Vergunning aanvragen of behouden

Uw vergunning blijft van kracht als:

  • u beregent voor een ander doel dan grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container- en substraatteelt én;
  • er niets verandert aan de situatie (locatie, hoeveelheid en doel).

U hoeft dan geen melding te doen. Als er wel iets verandert, vraagt u een wijziging van uw vergunning aan.

Nieuwe vergunning nodig

U heeft een (nieuwe) vergunning nodig als u niet kunt voldoen aan de eisen uit de algemene regel.

Het waterschap toetst altijd of het in uw situatie noodzakelijk is om af te wijken van de algemene regels. Het vergunningenbeleid vindt u in hoofdstuk 22.4 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwaliteit en grondwater op overheid.nl.

Vraag uw vergunning aan via het Omgevingsloket. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Meer over vergunningen

Achtergrondinformatie over een vergunningaanvraag vindt u op onze pagina Watervergunning aanvragen.

Nieuwe put?

Gaat u een nieuwe put boren? Houd dan rekening met de eisen voor het boren van grondwaterputten.

Onttrekkingsverbod bij droogte

Als de grondwaterstanden in het voorjaar te laag worden, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor graslandberegening. 

Meer over grondwaterstanden

Veel gestelde vragen

Heeft u nog vragen over agrarische beregening? Wij helpen u graag verder. Bekijk hiervoor eerst onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Of bent u op zoek naar

Grondwateropgave invullen

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?