Wil je een put boren? Of heb je een put die niet meer gebruikt wordt of die niet meer geschikt is voor het onttrekken van grondwater? Dan moet je aan bepaalde regels voldoen.

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen.

Mag ik een put boren om grondwater te onttrekken?

Controleer voordat je een put gaat boren eerst of je grondwater mag onttrekken. Meer informatie hierover vind je op de pagina ontrekken van grondwater.

Boren en afdichten alleen door erkende bedrijven

In Nederland moeten erkende bedrijven (BRL 2100) in de meeste gevallen grondwaterputten boren en verwijderen.
Bekijk de lijst met erkende bedrijven.

Bij “Naam instelling (verplicht)” vult u 3 sterretjes in (***).
Bij “Nummer normdocument” vult u 2101 in.
Hierna krijgt u als zoekresultaat alle bedrijven die grondwateronttrekkingsputten mogen boren en afdichten.

Uitzonderingen

De boring (of afdichting) mag door een niet gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden als:

  • het alleen voor bemaling is
  • er niet dieper dan 10 meter-maaiveld geboord wordt
  • er geen scheidende lagen doorboord worden

Wat moet je doen voordat je gaat boren of afdichten? En wat erna?

Als je mag boren (of afdichten) moet je de volgende informatie naar ons toesturen:

  • Je moet de datum van de boring minimaal twee weken voor uitvoering schriftelijk of per e-mail melden.
  • Je stuurt binnen vier weken na uitvoering van de boring of afdichting van een put een veldwerkverslag naar het waterschap.

Je kunt dit per e-mail sturen naar handhavingkeur@brabantsedelta.nl.

Of je kunt dit per post sturen naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. Toezicht en Handhaving
Postbus 5520
4801 DZ Breda 

Wil je meer weten over andere categorieën grondwateronttrekkingen? Kijk dan op de pagina Onttrekken van grondwater.