Heb je nog vragen over agrarische beregening? Bekijk hiervoor eerst de veelgestelde vragen en antwoorden.

Geldt het “flexibele beregeningsbeleid” voor mijn bedrijf?

Om daar antwoord op te kunnen krijgen, kijk je naar de locatie van de put. Als de put in een invloedsgebied N2000, beschermd gebied of attentiegebied ligt, blijft de vergunningplicht van toepassing. Voor alle locaties buiten deze gebieden geldt het flexibele beregeningsbeleid. Kijk op de kaart van de keur of jouw put in zo’n beschermd gebied ligt.

Bekijk de beschermde gebieden op de kaart van de keur

Heeft de pompcapaciteit betrekking op 1 put of op het hele bedrijf?

De maximale pompcapaciteit heeft betrekking op de totaal aanwezige pompcapaciteit

Ik doe mee aan beregeningssignaal, mag ik dat meetellen als maatregel voor in het bedrijfswaterplan?

Ja, dat mag, dit staat als mogelijke maatregel genoemd in het model-bedrijfswaterplan. Maar zodra je stopt met beregeningssignaal moet je wel een vervangende maatregel treffen.

Ik heb al een vergunning en gebruik het onttrokken grondwater voor een ander doel dan beschreven in de algemene regel, moet ik nu toch een melding doen en een bedrijfswaterplan opstellen?

Als je het water gebruikt voor een ander doel dan genoemd in de algemene regel en al een vergunning hebt en er verandert niets aan de onttrekking dan hoef je geen melding te doen.

Zodra er wat verandert ten opzichte van jouw bestaande vergunning (zoals een nieuwe put of je gaat meer onttrekken) moet je wel een verzoek indienen om de vergunning te wijzigen. Als bijlage bij deze aanvraag voeg je een bedrijfswaterplan toe. Ook als je verder aan de eisen uit de algemene regel voldoet.

Ik heb een put buiten invloedsgebied N2000, beschermd gebied of attentiegebied. Deze wil ik melden. Ik heb de put overgenomen en weet niet hoe diep en hoeveel m3/uur er onttrokken kan worden.

Wat moet ik invullen op het meldingsformulier?

  • Diepte: in dit geval kun je het beste contact opnemen met een gecertificeerd boorbedrijf.
  • Capaciteit: je bent verplicht de hoeveelheid onttrokken water te meten met een debietmeter.

Ik heb geen bedrijf, maar gebruik wel grondwater om bijvoorbeeld mijn tuin te besproeien, moet ik ook een bedrijfswaterplan hebben en een melding doen?

Ja, ook als je geen bedrijf heeft maar wel grondwater gebruikt om te beregenen moet je een bedrijfswaterplan hebben en een melding moet doen voor jouw beregening.

Alleen als je minder dan 10m3 per uur onttrekt dan val je onder de categorie kleine onttrekking en kan het zijn dat je geen bedrijfswaterplan nodig hebt en geen melding hoeft te doen voor de onttrekking.

Ik heb in het verleden al maatregelen genomen die meetellen als maatregel voor in het bedrijfswaterplan, mag ik die meetellen?

Ja, je mag maatregelen meetellen die al uitgevoerd zijn. Vergeet niet het kenmerk van de vergunning in het bedrijfswaterplan te vermelden.

Ik heb maar 2 ha grond in eigendom, mag ik dan wel een put aan (laten) leggen?

Ja, dat mag, zolang je maar voldoet aan de algemene regels grondwater. Tot 5 ha mag je één put hebben.

Ik wil grondwater gaan onttrekken voor een ander doel dan beschreven in de algemene regel, verder voldoe ik aan de eisen uit de algemene regel, moet ik nu toch een vergunning aanvragen?

Ja, dat moet. Bij de vergunningaanvraag moet je ook een bedrijfswaterplan toevoegen. De vergunningsprocedure is niet bedoeld om je te beperken, maar juist om maatwerk te leveren.

Is de reactie van het waterschap op mijn melding (met een bedrijfswaterplan) een juridisch besluit?

Nee. De algemene regels kunnen gezien worden als een alternatieve vergunning. Als je aan de algemene regels voldoet heb je dus geen vergunning nodig. Het waterschap hoeft de melding (met bedrijfswaterplan) niet goed of af te keuren. Wel beoordelen wij jouw melding en bedrijfswaterplan en zullen wij informeren of deze voldoet aan de algemene regel.

Kan een bedrijf volstaan met één bedrijfswaterplan?

Ja, dat kan.

Mag ik door het nieuwe, flexibele beregeningsbeleid zomaar overal een put boren?

Nee, dat mag niet. De put moet buiten een invloedsgebied N2000, beschermd gebied of attentiegebied liggen. Bovendien moet je voldoen aan de eisen uit de algemene regel 34(externe link) en een melding met daarbij een bedrijfswaterplan indienen voordat je de put laat boren.

Mag ik een bedrijfswaterplan zelf opstellen?

Ja, dat mag, zolang je het model van het waterschap aanhoudt.

Mag ik een nieuwe put door iedereen laten boren?

Nee. Dit dient te gebeuren door een erkend boorbedrijf. Lees meer over boringen van een grondwaterput

Mag ik na het doen van een melding meteen gaan onttrekken?

Als je een melding doet moet je al voldoen aan de algemene regels. De maatregelen die in het bedrijfswaterplan genoemd worden moeten eerst (vergund en) uitgevoerd zijn.

Mijn beregeningsput ligt in een invloedsgebied N2000, beschermd gebied of een attentiegebied. Mag ik nu het hele jaar grasland beregenen?

Nee, het nieuwe beleid ik niet van toepassing in de invloedsgebieden N2000, daar blijft het oude beleid (vergunning) van kracht.

Op welke termijn kan ik een reactie verwachten op mijn melding?

Wij proberen jouw melding binnen vier weken na ontvangst te beoordelen. Hierna informeren wij jou hierover.

Waar kan ik zien of mijn put in een invloedsgebied N2000, beschermd gebied of attentiegebied ligt?

Dit is te zien op de kaart keur beschermde gebieden.

Bekijk de beschermde gebieden op de kaart van de keur

Wat bedoelen jullie met “pompcapaciteit”?

Pompcapaciteit is het maximum wateropbrengend vermogen van de inrichting. Je vindt deze op het typeplaatje van jouw pomp. Tenzij je op een andere manier kunt aantonen hoeveel water je in onttrekken hebt, bijvoorbeeld met behulp van een debietmeter.

Wat gebeurt er na 2017 met mijn beregeningsvergunning?

Per 1 januari 2018 vervallen alle vergunningen voor de beregening van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt buiten de beschermde gebieden. Als je de put wilt behouden, dien je vóór deze datum een melding met daarbij een bedrijfswaterplan in bij het waterschap.

Contact

Staat jouw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan contact op via T 076 564 10 00. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.